OP/PP Individual Records
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 670 681 1,772 714 353 0 0 0 0 0 0 0 4,190
04912 รพ.สต.เขวา 992 966 1,487 1,297 224 0 0 0 0 0 0 0 4,966
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1,677 1,455 1,356 1,789 517 0 0 0 0 0 0 0 6,794
04914 รพ.สต.หนองแวง 1,361 1,567 1,775 1,456 309 0 0 0 0 0 0 0 6,468
04915 รพ.สต.โคกก่อ 855 1,024 788 1,069 841 0 0 0 0 0 0 0 4,577
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 474 327 325 358 119 0 0 0 0 0 0 0 1,603
04917 รพ.สต.เกิ้ง 905 1,036 1,062 988 360 0 0 0 0 0 0 0 4,351
04918 รพ.สต.หนองจิก 1,056 876 918 613 126 0 0 0 0 0 0 0 3,589
04919 รพ.สต.อุปราช 808 725 849 993 680 0 0 0 0 0 0 0 4,055
04920 รพ.สต.โนนแต้ 961 1,070 918 1,228 866 0 0 0 0 0 0 0 5,043
04921 รพ.สต.ลาด 936 936 1,647 1,558 583 0 0 0 0 0 0 0 5,660
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 798 904 824 819 522 0 0 0 0 0 0 0 3,867
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 800 704 691 753 429 0 0 0 0 0 0 0 3,377
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 1,000 669 667 1,713 416 0 0 0 0 0 0 0 4,465
04925 รพ.สต.หนองโน 822 793 835 893 386 0 0 0 0 0 0 0 3,729
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 706 613 577 658 231 0 0 0 0 0 0 0 2,785
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 45,727 46,508 42,722 48,125 0 0 0 0 0 0 0 0 183,082
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 758 452 513 533 332 0 0 0 0 0 0 0 2,588
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 378 577 485 422 207 0 0 0 0 0 0 0 2,069
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 2,876 5,926 4,762 1,984 1,259 0 0 0 0 0 0 0 16,807
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1,538 6,736 1,669 3,098 1,069 0 0 0 0 0 0 0 14,110
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 693 832 1,164 5,954 1,516 0 0 0 0 0 0 0 10,159
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการฝากครรภ์ ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04917 รพ.สต.เกิ้ง 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
04919 รพ.สต.อุปราช 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04921 รพ.สต.ลาด 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 620 607 529 612 0 0 0 0 0 0 0 0 2,368
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 2 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 14
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 7 6 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 24
04912 รพ.สต.เขวา 21 21 21 13 7 0 0 0 0 0 0 0 83
04913 รพ.สต.ท่าตูม 16 20 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0 68
04914 รพ.สต.หนองแวง 16 4 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 35
04915 รพ.สต.โคกก่อ 21 15 10 21 10 0 0 0 0 0 0 0 77
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 6 9 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 35
04917 รพ.สต.เกิ้ง 12 8 5 12 7 0 0 0 0 0 0 0 44
04918 รพ.สต.หนองจิก 4 10 8 11 3 0 0 0 0 0 0 0 36
04919 รพ.สต.อุปราช 7 5 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 26
04920 รพ.สต.โนนแต้ 20 13 12 10 8 0 0 0 0 0 0 0 63
04921 รพ.สต.ลาด 8 13 20 12 8 0 0 0 0 0 0 0 61
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 13 14 9 16 5 0 0 0 0 0 0 0 57
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 15 23 21 18 6 0 0 0 0 0 0 0 83
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 20 9 10 15 2 0 0 0 0 0 0 0 56
04925 รพ.สต.หนองโน 15 18 9 15 4 0 0 0 0 0 0 0 61
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 166 156 129 150 0 0 0 0 0 0 0 0 601
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 13 8 6 10 3 0 0 0 0 0 0 0 40
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการตรวจหลังคลอด ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
04915 รพ.สต.โคกก่อ 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
04917 รพ.สต.เกิ้ง 10 9 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 28
04918 รพ.สต.หนองจิก 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
04919 รพ.สต.อุปราช 3 5 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18
04920 รพ.สต.โนนแต้ 2 4 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 16
04921 รพ.สต.ลาด 4 3 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 22
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 9 6 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 22
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 8 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 2 12 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 16 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 7 8 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 24
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 1 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 16
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 68 46 69 47 36 0 0 0 0 0 0 0 266
04912 รพ.สต.เขวา 0 41 24 44 1 0 0 0 0 0 0 0 110
04913 รพ.สต.ท่าตูม 38 22 45 36 0 0 0 0 0 0 0 0 141
04914 รพ.สต.หนองแวง 75 44 81 55 13 0 0 0 0 0 0 0 268
04915 รพ.สต.โคกก่อ 70 87 68 78 32 0 0 0 0 0 0 0 335
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 42 32 32 42 0 0 0 0 0 0 0 0 148
04917 รพ.สต.เกิ้ง 29 47 16 30 0 0 0 0 0 0 0 0 122
04918 รพ.สต.หนองจิก 70 59 61 59 1 0 0 0 0 0 0 0 250
04919 รพ.สต.อุปราช 37 28 39 22 31 0 0 0 0 0 0 0 157
04920 รพ.สต.โนนแต้ 63 71 87 66 62 0 0 0 0 0 0 0 349
04921 รพ.สต.ลาด 32 23 40 34 1 0 0 0 0 0 0 0 130
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 12 19 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 63
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 61 29 43 25 37 0 0 0 0 0 0 0 195
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 26 23 37 17 7 0 0 0 0 0 0 0 110
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 17 22 1 0 0 0 0 0 0 0 40
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 56 56 30 16 0 0 0 0 0 0 0 0 158
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 1,032 819 739 884 3 0 0 0 0 0 0 0 3,477
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 57 39 53 45 4 0 0 0 0 0 0 0 198
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 38 78 25 24 0 0 0 0 0 0 0 0 165
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 231 114 53 51 14 0 0 0 0 0 0 0 463
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 87 49 52 80 8 0 0 0 0 0 0 0 276
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 0 65 15 7 8 0 0 0 0 0 0 0 95
04912 รพ.สต.เขวา 16 49 210 43 0 0 0 0 0 0 0 0 318
04913 รพ.สต.ท่าตูม 97 44 64 38 43 0 0 0 0 0 0 0 286
04914 รพ.สต.หนองแวง 0 21 147 95 45 0 0 0 0 0 0 0 308
04915 รพ.สต.โคกก่อ 67 236 36 109 152 0 0 0 0 0 0 0 600
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 19 20 16 30 1 0 0 0 0 0 0 0 86
04917 รพ.สต.เกิ้ง 62 269 203 181 62 0 0 0 0 0 0 0 777
04918 รพ.สต.หนองจิก 44 70 51 14 4 0 0 0 0 0 0 0 183
04919 รพ.สต.อุปราช 0 50 39 9 0 0 0 0 0 0 0 0 98
04920 รพ.สต.โนนแต้ 70 73 56 112 160 0 0 0 0 0 0 0 471
04921 รพ.สต.ลาด 259 94 124 227 159 0 0 0 0 0 0 0 863
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 101 186 60 118 12 0 0 0 0 0 0 0 477
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 71 39 36 24 9 0 0 0 0 0 0 0 179
04925 รพ.สต.หนองโน 65 70 39 42 0 0 0 0 0 0 0 0 216
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 25 2 23 1 11 0 0 0 0 0 0 0 62
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 293 254 79 357 0 0 0 0 0 0 0 0 983
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 0 0 18 29 44 0 0 0 0 0 0 0 91
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 8 83 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 88 28 17 150 35 0 0 0 0 0 0 0 318
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 496 859 86 91 48 0 0 0 0 0 0 0 1,580
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 178 210 130 184 18 0 0 0 0 0 0 0 720
รายงาน การให้บริการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2561 (แฟ้ม NUTRITION)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 141 356 21 7 17 0 0 0 0 0 0 0 542
04912 รพ.สต.เขวา 285 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 425
04913 รพ.สต.ท่าตูม 247 2 297 251 0 0 0 0 0 0 0 0 797
04914 รพ.สต.หนองแวง 29 547 200 432 13 0 0 0 0 0 0 0 1,221
04915 รพ.สต.โคกก่อ 206 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 231
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 107 22 246 20 0 0 0 0 0 0 0 0 395
04917 รพ.สต.เกิ้ง 86 45 79 240 0 0 0 0 0 0 0 0 450
04918 รพ.สต.หนองจิก 318 8 276 8 0 0 0 0 0 0 0 0 610
04919 รพ.สต.อุปราช 54 6 220 69 7 0 0 0 0 0 0 0 356
04920 รพ.สต.โนนแต้ 39 287 142 38 41 0 0 0 0 0 0 0 547
04921 รพ.สต.ลาด 18 12 199 17 18 0 0 0 0 0 0 0 264
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 13 0 96 13 0 0 0 0 0 0 0 0 122
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 119 4 0 347 0 0 0 0 0 0 0 0 470
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 152 11 11 120 0 0 0 0 0 0 0 0 294
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 90 28 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 141
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 30,731 31,778 28,893 32,420 0 0 0 0 0 0 0 0 123,822
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 208 11 186 16 0 0 0 0 0 0 0 0 421
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 9 8 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 41
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 202 5,089 3,350 35 10 0 0 0 0 0 0 0 8,686
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 231 5,154 819 46 0 0 0 0 0 0 0 0 6,250
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 0 132 800 0 0 0 0 0 0 0 0 932
รายงาน การให้บริการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ 2561 (แฟ้ม SPECIALPP)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 10 34 31 9 0 0 0 0 0 0 0 0 84
04912 รพ.สต.เขวา 16 13 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0 63
04913 รพ.สต.ท่าตูม 8 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19
04914 รพ.สต.หนองแวง 43 63 50 18 0 0 0 0 0 0 0 0 174
04915 รพ.สต.โคกก่อ 19 31 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 23 20 24 9 3 0 0 0 0 0 0 0 79
04917 รพ.สต.เกิ้ง 11 14 19 11 0 0 0 0 0 0 0 0 55
04918 รพ.สต.หนองจิก 16 20 29 9 0 0 0 0 0 0 0 0 74
04919 รพ.สต.อุปราช 16 38 16 20 10 0 0 0 0 0 0 0 100
04920 รพ.สต.โนนแต้ 24 75 47 40 19 0 0 0 0 0 0 0 205
04921 รพ.สต.ลาด 11 7 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 42
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 5 10 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 9 13 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 60
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 9 21 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 63
04925 รพ.สต.หนองโน 13 9 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 42
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 13 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 29
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 6 8 18 18 8 0 0 0 0 0 0 0 58
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 27 16 29 28 5 0 0 0 0 0 0 0 105
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 16 22 11 26 14 0 0 0 0 0 0 0 89
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการคัดกรองเบาหวานความดัน ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 0 0 900 1,506 193 0 0 0 0 0 0 0 2,599
04912 รพ.สต.เขวา 0 0 1,703 301 11 0 0 0 0 0 0 0 2,015
04913 รพ.สต.ท่าตูม 0 0 295 1,982 0 0 0 0 0 0 0 0 2,277
04914 รพ.สต.หนองแวง 0 0 255 1,329 219 0 0 0 0 0 0 0 1,803
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 0 0 215 862 0 0 0 0 0 0 0 1,077
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 0 442 1,196 0 0 0 0 0 0 0 1,638
04917 รพ.สต.เกิ้ง 0 0 0 671 1,203 0 0 0 0 0 0 0 1,874
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 0 1,839 470 0 0 0 0 0 0 0 0 2,309
04919 รพ.สต.อุปราช 0 2 752 1,387 1 0 0 0 0 0 0 0 2,142
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 0 870 1,120 317 0 0 0 0 0 0 0 2,307
04921 รพ.สต.ลาด 0 814 800 252 0 0 0 0 0 0 0 0 1,866
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 202 213 295 42 0 0 0 0 0 0 0 752
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 0 1 62 999 751 0 0 0 0 0 0 0 1,813
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 649 642 219 0 0 0 0 0 0 0 0 1,510
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 0 711 0 0 0 0 0 0 0 0 711
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 0 0 30 74 237 0 0 0 0 0 0 0 341
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 260 675 1,130 806 0 0 0 0 0 0 0 0 2,871
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 0 20 141 656 540 0 0 0 0 0 0 0 1,357
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 0 0 0 1,600 0 0 0 0 0 0 0 1,600
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 1,603 180 864 964 502 0 0 0 0 0 0 0 4,113
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 2 0 592 1,978 824 0 0 0 0 0 0 0 3,396
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 22 0 0 2,291 0 0 0 0 0 0 0 0 2,313
รายงาน การให้บริการเชิงรุก ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 1 81 58 326 247 0 0 0 0 0 0 0 713
04912 รพ.สต.เขวา 20 67 281 86 4 0 0 0 0 0 0 0 458
04913 รพ.สต.ท่าตูม 591 629 538 418 74 0 0 0 0 0 0 0 2,250
04914 รพ.สต.หนองแวง 138 22 233 19 13 0 0 0 0 0 0 0 425
04915 รพ.สต.โคกก่อ 6 116 4 76 401 0 0 0 0 0 0 0 603
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
04917 รพ.สต.เกิ้ง 380 1,373 1,514 1,433 388 0 0 0 0 0 0 0 5,088
04918 รพ.สต.หนองจิก 273 39 55 73 0 0 0 0 0 0 0 0 440
04919 รพ.สต.อุปราช 216 98 84 31 1 0 0 0 0 0 0 0 430
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 12 41 0 6 0 0 0 0 0 0 0 59
04921 รพ.สต.ลาด 0 270 319 48 0 0 0 0 0 0 0 0 637
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 166 162 76 99 68 0 0 0 0 0 0 0 571
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 13 1 7 261 1 0 0 0 0 0 0 0 283
04925 รพ.สต.หนองโน 4 1 3 0 244 0 0 0 0 0 0 0 252
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 162 198 322 201 0 0 0 0 0 0 0 0 883
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 34 22 6 11 17 0 0 0 0 0 0 0 90
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 5 7 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 24
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 445 562 243 647 1,022 0 0 0 0 0 0 0 2,919
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 2 46 36 50 96 0 0 0 0 0 0 0 230
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 49 867 2,844 1,371 0 0 0 0 0 0 0 5,131