OP/PP Individual Records
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 701 1,879 2,671 4,043 1,396 1,057 718 656 873 850 0 0 14,844
04912 รพ.สต.เขวา 479 630 1,249 1,307 1,510 907 2,371 1,273 1,253 529 0 0 11,508
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1,448 2,162 2,804 3,135 3,117 2,452 2,061 1,635 1,791 1,050 0 0 21,655
04914 รพ.สต.หนองแวง 799 1,565 2,280 4,347 2,348 2,399 1,213 846 1,826 1,034 7 0 18,664
04915 รพ.สต.โคกก่อ 552 870 2,235 3,249 1,746 3,966 1,615 1,213 4,827 3,871 0 0 24,144
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 275 1,689 903 1,023 1,519 1,797 1,182 1,011 3,253 1,397 27 0 14,076
04917 รพ.สต.เกิ้ง 853 2,492 2,334 3,616 666 984 424 606 912 675 0 0 13,562
04918 รพ.สต.หนองจิก 626 549 1,812 2,960 2,436 1,652 794 651 973 509 0 0 12,962
04919 รพ.สต.อุปราช 595 925 2,276 2,933 4,459 1,569 934 746 1,121 832 0 0 16,390
04920 รพ.สต.โนนแต้ 773 765 747 1,292 1,774 1,609 1,075 1,730 2,341 784 2 0 12,892
04921 รพ.สต.ลาด 566 767 1,239 2,421 2,004 1,027 848 632 1,043 1,210 0 0 11,757
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 532 1,884 1,082 1,425 896 1,371 1,059 1,157 938 1,520 0 0 11,864
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 436 1,193 697 4,128 4,813 6,176 2,732 1,081 3,451 510 0 0 25,217
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 495 327 781 1,892 2,129 3,171 417 0 0 0 0 0 9,212
04925 รพ.สต.หนองโน 465 850 1,126 1,597 2,662 947 696 1,015 1,357 3,888 2 0 14,605
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 314 354 999 936 1,140 1,142 674 696 995 989 0 0 8,239
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 95,234 80,217 79,278 68,206 70,981 79,020 73,953 62,884 62,985 0 0 0 672,758
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 541 1,135 1,403 1,184 1,205 1,330 583 932 1,127 351 0 0 9,791
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 4,228 2,567 852 1,146 0 0 0 0 0 0 0 0 8,793
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 705 709 926 743 875 3,075 1,254 872 1,011 1,072 0 0 11,242
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 435 695 1,727 1,076 874 733 388 93 0 0 0 0 6,021
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการฝากครรภ์ ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04913 รพ.สต.ท่าตูม 6 8 5 2 2 5 2 1 2 1 0 0 34
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 1 5 1 0 5 0 1 0 0 0 0 13
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 6 2 4 5 2 6 1 3 0 0 0 0 29
04917 รพ.สต.เกิ้ง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04918 รพ.สต.หนองจิก 1 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 8
04919 รพ.สต.อุปราช 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
04921 รพ.สต.ลาด 7 8 5 4 5 2 3 1 0 0 0 0 35
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
04925 รพ.สต.หนองโน 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 3 1 3 4 3 1 3 1 0 0 0 0 19
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 455 555 521 512 502 551 528 266 579 0 0 0 4,469
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 4 3 4 2 4 3 6 2 5 3 0 0 36
04912 รพ.สต.เขวา 15 8 15 10 10 15 8 7 17 8 0 0 113
04913 รพ.สต.ท่าตูม 14 11 13 9 8 9 15 8 5 11 0 0 103
04914 รพ.สต.หนองแวง 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04915 รพ.สต.โคกก่อ 13 10 10 10 7 14 11 10 12 7 0 0 104
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 3 7 3 7 3 2 7 4 4 3 0 0 43
04917 รพ.สต.เกิ้ง 6 5 6 6 3 3 3 1 2 4 0 0 39
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 4 1 0 4 4 3 3 3 0 0 0 22
04919 รพ.สต.อุปราช 3 2 3 1 2 3 1 2 3 2 0 0 22
04920 รพ.สต.โนนแต้ 5 1 10 2 3 14 8 16 7 5 0 0 71
04921 รพ.สต.ลาด 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 6
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 10 7 8 16 6 14 6 9 12 7 0 0 95
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 2 11 12 10 6 11 4 10 6 3 0 0 75
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 13 15 15 11 20 15 9 0 0 0 0 0 98
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 1 1 0 0 0 0 1 0 2 7 0 0 12
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 112 103 136 110 113 114 89 77 112 0 0 0 966
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 2 7 6 6 7 7 9 6 3 5 0 0 58
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 1 0 0 2 0 1 1 2 1 0 0 8
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 13 16 22 11 12 10 11 1 0 0 0 0 96
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการตรวจหลังคลอด ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 3 7 5 0 8 7 7 5 0 0 0 0 42
04912 รพ.สต.เขวา 7 4 0 8 6 4 5 1 0 0 0 0 35
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1 0 4 2 0 0 2 5 0 1 0 0 15
04914 รพ.สต.หนองแวง 16 8 5 6 2 7 6 1 2 0 0 0 53
04915 รพ.สต.โคกก่อ 8 9 13 12 7 17 10 3 3 1 0 0 83
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 7 5 17 6 0 2 2 0 5 0 0 0 44
04918 รพ.สต.หนองจิก 2 5 2 4 2 0 0 4 2 0 0 0 21
04919 รพ.สต.อุปราช 5 1 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 18
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
04921 รพ.สต.ลาด 8 4 5 5 5 8 1 4 1 3 0 0 44
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 6 5 8 5 1 3 2 0 2 0 0 0 32
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 4 3 5 4 2 1 1 7 3 0 0 0 30
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 2 1 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 17
04925 รพ.สต.หนองโน 3 9 4 8 5 4 0 0 0 0 0 0 33
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 2 1 6 7 2 9 6 4 5 0 0 0 42
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 145 167 182 121 111 130 112 144 114 0 0 0 1,226
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 1 6 2 9 4 2 0 0 0 0 0 0 24
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 235 62 420 290 681 313 229 192 32 566 0 0 3,020
04912 รพ.สต.เขวา 57 195 1,280 1,232 826 408 256 339 437 105 0 0 5,135
04913 รพ.สต.ท่าตูม 54 258 951 324 726 270 173 305 273 90 0 0 3,424
04914 รพ.สต.หนองแวง 81 267 757 828 1,320 481 365 327 455 387 0 0 5,268
04915 รพ.สต.โคกก่อ 106 280 1,014 1,327 794 366 350 637 332 60 0 0 5,266
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 47 213 544 492 480 380 268 155 403 381 0 0 3,363
04917 รพ.สต.เกิ้ง 28 189 182 405 340 627 170 270 203 215 0 0 2,629
04918 รพ.สต.หนองจิก 55 213 391 338 1,109 370 153 377 458 91 0 0 3,555
04919 รพ.สต.อุปราช 30 118 415 358 619 308 119 206 321 100 0 0 2,594
04920 รพ.สต.โนนแต้ 32 27 150 636 822 732 305 307 428 84 0 0 3,523
04921 รพ.สต.ลาด 31 11 334 502 390 400 336 68 46 81 0 0 2,199
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 19 262 309 734 311 318 216 52 113 654 0 0 2,988
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 124 51 397 623 649 349 222 240 332 207 0 0 3,194
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 28 17 95 393 729 282 30 0 0 0 0 0 1,574
04925 รพ.สต.หนองโน 42 217 410 449 996 427 159 514 594 157 0 0 3,965
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 67 26 556 441 724 383 165 226 244 48 0 0 2,880
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 52,704 33,817 30,956 16,056 12,200 5,959 5,703 8,856 4,182 5 1 0 170,439
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 64 223 141 135 428 187 101 285 517 18 0 0 2,099
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 53 62 65 51 0 0 6 0 0 0 0 0 237
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 227 67 293 47 108 316 518 122 103 49 0 0 1,850
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 0 173 208 0 0 0 0 0 0 0 0 381
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 4 5 9 2 168 91 1 95 145 4 0 0 524
04912 รพ.สต.เขวา 10 9 120 158 327 32 139 30 13 27 0 0 865
04913 รพ.สต.ท่าตูม 11 26 76 39 116 36 43 92 10 14 0 0 463
04914 รพ.สต.หนองแวง 21 41 90 216 147 177 140 52 147 123 0 0 1,154
04915 รพ.สต.โคกก่อ 29 35 30 13 142 198 30 8 121 4 0 0 610
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 19 14 175 152 0 16 21 8 0 0 405
04917 รพ.สต.เกิ้ง 30 50 54 154 15 34 24 17 117 5 0 0 500
04918 รพ.สต.หนองจิก 28 22 23 13 20 35 37 16 46 121 0 0 361
04919 รพ.สต.อุปราช 78 7 6 1 0 0 88 33 106 149 0 0 468
04920 รพ.สต.โนนแต้ 33 38 33 135 459 346 11 20 101 44 1 0 1,221
04921 รพ.สต.ลาด 16 21 336 311 234 9 18 129 78 77 0 0 1,229
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 1 1 0 0 0 0 0 141 0 2 0 0 145
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 0 9 7 1 0 1 5 12 15 18 0 0 68
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 5 143 58 208 37 0 0 0 0 0 0 451
04925 รพ.สต.หนองโน 0 145 0 112 17 0 0 0 0 303 0 0 577
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 0 3 18 31 13 201 13 45 114 115 0 0 553
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 106 81 101 113 108 99 96 110 92 0 0 0 906
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 2 4 11 41 0 0 1 5 9 4 0 0 77
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 28 161 37 25 0 0 0 0 0 0 0 0 251
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 113 231 0 0 344
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 22 93 137 130 9 0 0 0 0 0 0 0 391
รายงาน การให้บริการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2565 (แฟ้ม NUTRITION)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 695 1,826 2,574 3,915 1,383 1,053 708 645 873 942 0 0 14,614
04912 รพ.สต.เขวา 458 617 1,210 1,285 1,487 888 2,366 1,255 1,208 519 0 0 11,293
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1,447 2,152 2,856 3,129 3,097 2,437 2,090 1,633 1,821 1,050 0 0 21,712
04914 รพ.สต.หนองแวง 795 1,644 2,268 4,324 2,354 2,407 1,213 946 1,934 1,037 7 0 18,929
04915 รพ.สต.โคกก่อ 563 854 2,368 3,390 1,730 3,919 1,594 1,201 4,778 4,163 0 0 24,560
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 265 1,654 888 1,082 1,542 1,810 1,179 1,010 3,552 1,425 27 0 14,434
04917 รพ.สต.เกิ้ง 1,047 2,457 2,294 3,607 663 984 423 601 912 681 0 0 13,669
04918 รพ.สต.หนองจิก 618 532 1,785 2,915 2,403 1,648 785 653 951 510 0 0 12,800
04919 รพ.สต.อุปราช 587 924 2,438 2,875 4,344 1,558 926 744 1,111 836 2 0 16,345
04920 รพ.สต.โนนแต้ 756 754 1,122 1,274 1,757 1,598 1,054 1,702 2,703 813 2 0 13,535
04921 รพ.สต.ลาด 489 820 1,196 2,474 1,949 1,013 959 610 1,185 1,197 0 0 11,892
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 530 1,863 1,110 1,423 893 1,366 1,052 1,153 938 1,606 0 0 11,934
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 447 1,325 945 4,139 4,797 6,144 2,741 1,251 3,624 647 0 0 26,060
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 496 327 809 2,042 2,147 3,153 462 0 0 0 0 0 9,436
04925 รพ.สต.หนองโน 463 819 1,107 1,555 2,610 1,018 691 1,010 1,333 3,867 2 0 14,475
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 309 359 998 929 1,137 1,131 655 686 988 1,105 0 0 8,297
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 73,111 57,919 54,920 41,759 39,221 42,412 39,782 25,205 40,762 0 0 0 415,091
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 542 1,130 1,485 1,177 1,205 1,330 583 1,077 1,212 351 0 0 10,092
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 32 24 42 22 0 0 0 0 0 0 0 0 120
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 726 693 986 707 862 2,959 1,366 1,003 873 995 0 0 11,170
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 433 692 1,722 1,067 872 733 388 92 0 0 0 0 5,999
รายงาน การให้บริการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ 2565 (แฟ้ม SPECIALPP)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 29 36 24 27 33 32 32 21 20 0 0 0 254
04912 รพ.สต.เขวา 46 32 29 24 27 30 31 25 44 33 0 0 321
04913 รพ.สต.ท่าตูม 27 28 42 17 2 0 0 0 18 18 0 0 152
04914 รพ.สต.หนองแวง 32 25 38 23 13 47 28 30 44 17 0 0 297
04915 รพ.สต.โคกก่อ 27 31 39 32 26 32 19 33 6 30 0 0 275
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 15 28 19 29 20 18 12 31 26 8 0 0 206
04917 รพ.สต.เกิ้ง 39 43 31 32 17 29 25 52 21 15 0 0 304
04918 รพ.สต.หนองจิก 37 25 29 36 35 38 30 41 30 5 0 0 306
04919 รพ.สต.อุปราช 22 22 16 25 19 22 14 20 21 8 0 0 189
04920 รพ.สต.โนนแต้ 26 18 27 21 28 31 20 23 27 19 0 0 240
04921 รพ.สต.ลาด 9 8 10 21 20 32 25 17 9 15 0 0 166
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 17 11 15 49 22 7 43 42 4 15 0 0 225
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 10 36 16 25 16 13 27 31 23 11 0 0 208
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 17 14 23 15 21 13 0 0 0 0 0 0 103
04925 รพ.สต.หนองโน 28 22 30 24 14 28 24 22 20 13 0 0 225
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 15 24 24 14 15 18 13 14 0 35 0 0 172
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 24 18 11 15 7 26 27 17 15 16 0 0 176
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 11 35 28 30 24 20 16 33 26 7 0 0 230
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการคัดกรองเบาหวานความดัน ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 0 0 2,310 258 0 0 0 0 1 0 0 0 2,569
04912 รพ.สต.เขวา 0 1 731 1,979 151 29 53 36 21 0 0 0 3,001
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1 161 2,089 61 0 0 0 0 0 0 0 0 2,312
04914 รพ.สต.หนองแวง 0 606 3,427 0 0 0 0 0 0 7 0 0 4,040
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 590 813 642 203 185 0 0 0 0 0 0 2,433
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 15 993 865 0 0 0 0 0 0 0 0 1,873
04917 รพ.สต.เกิ้ง 3 1,845 1,228 963 0 0 0 17 0 0 0 0 4,056
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 1 597 1,595 982 10 0 0 0 0 0 0 3,185
04919 รพ.สต.อุปราช 0 1,196 677 111 0 0 0 2 1 0 0 0 1,987
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 0 1,160 1,736 527 526 2 602 333 0 0 0 4,886
04921 รพ.สต.ลาด 0 0 1,706 118 0 0 0 10 0 0 0 0 1,834
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 367 228 416 0 0 0 0 0 0 0 0 1,011
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 915 521 920 37 0 0 0 3 0 0 0 0 2,396
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 0 775 668 0 0 0 0 0 0 0 0 1,443
04925 รพ.สต.หนองโน 0 33 1,584 823 0 0 0 0 17 54 0 0 2,511
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 0 0 712 195 0 0 113 453 589 0 0 0 2,062
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 52 759 735 801 703 802 487 681 3,755 0 0 0 8,775
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 0 441 1,608 28 0 0 0 0 0 0 0 0 2,077
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 668 1,488 1,099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,255
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 0 146 915 186 1,127 0 0 0 172 0 0 2,546
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 0 0 155 63 0 0 0 0 0 0 0 218
รายงาน การให้บริการเชิงรุก ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 8 7 6 2 9 312 70 282 243 0 0 0 939
04912 รพ.สต.เขวา 10 9 121 157 327 32 343 70 34 26 0 0 1,129
04913 รพ.สต.ท่าตูม 563 702 1,024 828 1,104 770 838 893 553 538 0 0 7,813
04914 รพ.สต.หนองแวง 17 6 5 6 2 8 7 3 3 0 0 0 57
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 6 15 65 166 0 138 126 5 124 0 0 645
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
04917 รพ.สต.เกิ้ง 67 141 318 1,927 45 67 76 47 791 12 0 0 3,491
04918 รพ.สต.หนองจิก 6 10 1,500 8 3 0 0 9 4 0 0 0 1,540
04919 รพ.สต.อุปราช 52 2 18 46 370 503 89 0 258 108 0 0 1,446
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 625 29 0 0 654
04921 รพ.สต.ลาด 0 0 427 896 657 73 100 238 1 244 0 0 2,636
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 43 199 0 0 0 8 0 150 1 0 0 0 401
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 9 21 17 0 170 0 0 1 0 0 0 0 218
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 2 1 7 235 370 68 0 0 0 0 0 0 683
04925 รพ.สต.หนองโน 0 360 0 653 118 0 0 0 1 211 0 0 1,343
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 7 7 4 12 7 9 7 4 5 0 0 0 62
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 23 401 433 403 202 83 7 39 344 0 0 0 1,935
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 3 10 237 356 5 2 0 0 0 0 0 0 613
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 3,068 195 220 299 0 0 0 0 0 0 0 0 3,782
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 0 0 0 4 14 0 0 1 0 0 0 19
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 127 183 559 403 229 132 209 3 0 0 0 0 1,845