OP/PP Individual Records
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 513 532 509 369 0 0 0 0 0 0 0 0 1,923
04913 รพ.สต.ท่าตูม 2,038 2,733 1,385 2,236 0 0 0 0 0 0 0 0 8,392
04914 รพ.สต.หนองแวง 1,216 1,622 1,000 640 0 0 0 0 0 0 0 0 4,478
04915 รพ.สต.โคกก่อ 1,051 1,232 1,673 2,896 0 0 0 0 0 0 0 0 6,852
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 724 486 955 380 0 0 0 0 0 0 0 0 2,545
04917 รพ.สต.เกิ้ง 1,122 648 527 2,570 0 0 0 0 0 0 0 0 4,867
04918 รพ.สต.หนองจิก 320 324 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740
04919 รพ.สต.อุปราช 888 1,590 3,405 2,817 0 0 0 0 0 0 0 0 8,700
04920 รพ.สต.โนนแต้ 1,353 2,632 1,092 746 0 0 0 0 0 0 0 0 5,823
04921 รพ.สต.ลาด 466 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 792
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 712 1,913 777 1,672 0 0 0 0 0 0 0 0 5,074
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 590 772 568 419 0 0 0 0 0 0 0 0 2,349
04925 รพ.สต.หนองโน 0 541 689 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1,730
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 484 477 699 621 0 0 0 0 0 0 0 0 2,281
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 45,403 52,495 48,589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146,487
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 363 413 577 1,780 0 0 0 0 0 0 0 0 3,133
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 404 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 919 1,023 1,255 428 0 0 0 0 0 0 0 0 3,625
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 5,429 2,405 1,600 3,413 0 0 0 0 0 0 0 0 12,847
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการฝากครรภ์ ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04913 รพ.สต.ท่าตูม 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04919 รพ.สต.อุปราช 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 544 553 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,634
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 7 4 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 29
04913 รพ.สต.ท่าตูม 14 11 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 38
04914 รพ.สต.หนองแวง 6 9 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 29
04915 รพ.สต.โคกก่อ 12 19 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 46
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 3 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 17
04917 รพ.สต.เกิ้ง 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
04918 รพ.สต.หนองจิก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 3 11 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 21
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 16 17 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 55
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 126 130 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 1,384 728 436 1,308 0 0 0 0 0 0 0 0 3,856
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการตรวจหลังคลอด ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04913 รพ.สต.ท่าตูม 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
04915 รพ.สต.โคกก่อ 3 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19
04919 รพ.สต.อุปราช 4 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 154 162 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 53 79 46 42 0 0 0 0 0 0 0 0 220
04913 รพ.สต.ท่าตูม 75 51 197 6 0 0 0 0 0 0 0 0 329
04914 รพ.สต.หนองแวง 53 67 173 70 0 0 0 0 0 0 0 0 363
04915 รพ.สต.โคกก่อ 83 76 93 65 0 0 0 0 0 0 0 0 317
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 117 41 106 53 0 0 0 0 0 0 0 0 317
04917 รพ.สต.เกิ้ง 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11
04918 รพ.สต.หนองจิก 25 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
04919 รพ.สต.อุปราช 26 145 76 23 0 0 0 0 0 0 0 0 270
04920 รพ.สต.โนนแต้ 50 43 44 74 0 0 0 0 0 0 0 0 211
04921 รพ.สต.ลาด 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 59 54 105 60 0 0 0 0 0 0 0 0 278
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 14 27 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
04925 รพ.สต.หนองโน 3 59 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 40 56 43 5 0 0 0 0 0 0 0 0 144
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 1,570 2,254 2,645 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6,471
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 25 8 120 5 0 0 0 0 0 0 0 0 158
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 87 62 222 20 0 0 0 0 0 0 0 0 391
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 26 26 35 5 0 0 0 0 0 0 0 0 92
04913 รพ.สต.ท่าตูม 20 15 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 51
04914 รพ.สต.หนองแวง 114 125 122 97 0 0 0 0 0 0 0 0 458
04915 รพ.สต.โคกก่อ 131 102 31 20 0 0 0 0 0 0 0 0 284
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 18 26 28 17 0 0 0 0 0 0 0 0 89
04917 รพ.สต.เกิ้ง 0 0 24 17 0 0 0 0 0 0 0 0 41
04918 รพ.สต.หนองจิก 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
04919 รพ.สต.อุปราช 68 70 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 170
04920 รพ.สต.โนนแต้ 365 1,119 55 115 0 0 0 0 0 0 0 0 1,654
04921 รพ.สต.ลาด 23 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 13 20 78 39 0 0 0 0 0 0 0 0 150
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 4 11 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 34
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 29 55 66 27 0 0 0 0 0 0 0 0 177
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 85 61 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 7 15 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 38
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 170 294 139 71 0 0 0 0 0 0 0 0 674
รายงาน การให้บริการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2566 (แฟ้ม NUTRITION)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 504 520 498 369 0 0 0 0 0 0 0 0 1,891
04913 รพ.สต.ท่าตูม 2,038 2,732 1,382 2,229 0 0 0 0 0 0 0 0 8,381
04914 รพ.สต.หนองแวง 1,212 1,621 997 640 0 0 0 0 0 0 0 0 4,470
04915 รพ.สต.โคกก่อ 1,355 1,215 1,650 3,016 0 0 0 0 0 0 0 0 7,236
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 723 488 803 382 0 0 0 0 0 0 0 0 2,396
04917 รพ.สต.เกิ้ง 1,120 648 591 2,555 0 0 0 0 0 0 0 0 4,914
04918 รพ.สต.หนองจิก 317 322 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733
04919 รพ.สต.อุปราช 882 1,558 3,315 2,740 0 0 0 0 0 0 0 0 8,495
04920 รพ.สต.โนนแต้ 1,317 2,653 1,407 755 0 0 0 0 0 0 0 0 6,132
04921 รพ.สต.ลาด 464 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 786
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 729 1,947 982 1,972 0 0 0 0 0 0 0 0 5,630
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 629 774 783 418 0 0 0 0 0 0 0 0 2,604
04925 รพ.สต.หนองโน 0 538 682 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1,720
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 480 467 690 609 0 0 0 0 0 0 0 0 2,246
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 27,944 33,302 30,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,586
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 352 399 550 1,778 0 0 0 0 0 0 0 0 3,079
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 1,362 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,944
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 920 999 1,529 436 0 0 0 0 0 0 0 0 3,884
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 5,428 2,405 1,625 3,411 0 0 0 0 0 0 0 0 12,869
รายงาน การให้บริการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ 2566 (แฟ้ม SPECIALPP)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04913 รพ.สต.ท่าตูม 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04914 รพ.สต.หนองแวง 34 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
04915 รพ.สต.โคกก่อ 22 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 19 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 38
04917 รพ.สต.เกิ้ง 11 17 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 51
04919 รพ.สต.อุปราช 19 10 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 52
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 44 25 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 80
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 18 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 21 10 0 0 0 0 0 0 0 0 31
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 16 28 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 62
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 16 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการคัดกรองเบาหวานความดัน ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 0 0 151 196 0 0 0 0 0 0 0 0 347
04913 รพ.สต.ท่าตูม 0 715 1,539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,254
04914 รพ.สต.หนองแวง 780 1,740 532 230 0 0 0 0 0 0 0 0 3,282
04915 รพ.สต.โคกก่อ 345 724 765 298 0 0 0 0 0 0 0 0 2,132
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 523 1,453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,976
04917 รพ.สต.เกิ้ง 0 0 0 3,753 0 0 0 0 0 0 0 0 3,753
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607
04919 รพ.สต.อุปราช 0 1,788 58 135 0 0 0 0 0 0 0 0 1,981
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 0 1,456 1,423 0 0 0 0 0 0 0 0 2,879
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 19 1,812 118 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1,977
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 947 5 79 0 0 0 0 0 0 0 0 1,031
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 1,778 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1,802
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 0 715 1,096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,811
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 102 890 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,828
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 1 0 1,656 225 0 0 0 0 0 0 0 0 1,882
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 57 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 233 1,423 1,010 95 0 0 0 0 0 0 0 0 2,761
รายงาน การให้บริการเชิงรุก ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 26 25 35 5 0 0 0 0 0 0 0 0 91
04913 รพ.สต.ท่าตูม 742 749 685 224 0 0 0 0 0 0 0 0 2,400
04914 รพ.สต.หนองแวง 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
04915 รพ.สต.โคกก่อ 163 163 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 638
04917 รพ.สต.เกิ้ง 0 0 75 2,106 0 0 0 0 0 0 0 0 2,181
04919 รพ.สต.อุปราช 42 76 57 652 0 0 0 0 0 0 0 0 827
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 0 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 1 54 154 9 0 0 0 0 0 0 0 0 218
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 409 593 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,725
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 1,890 858 639 1,357 0 0 0 0 0 0 0 0 4,744