OP/PP Individual Records
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2562
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการฝากครรภ์ ปีงบประมาณ 2562
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว ปีงบประมาณ 2562
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
04912 รพ.สต.เขวา 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
04913 รพ.สต.ท่าตูม 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
04915 รพ.สต.โคกก่อ 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
04918 รพ.สต.หนองจิก 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04920 รพ.สต.โนนแต้ 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
04921 รพ.สต.ลาด 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
04925 รพ.สต.หนองโน 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการตรวจหลังคลอด ปีงบประมาณ 2562
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2562
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
04912 รพ.สต.เขวา 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
04913 รพ.สต.ท่าตูม 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
04915 รพ.สต.โคกก่อ 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
04918 รพ.สต.หนองจิก 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
04920 รพ.สต.โนนแต้ 52 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
04921 รพ.สต.ลาด 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
04925 รพ.สต.หนองโน 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 47 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2562
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 41 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
04912 รพ.สต.เขวา 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
04913 รพ.สต.ท่าตูม 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
04915 รพ.สต.โคกก่อ 82 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
04918 รพ.สต.หนองจิก 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04920 รพ.สต.โนนแต้ 182 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245
04921 รพ.สต.ลาด 248 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
04925 รพ.สต.หนองโน 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 104 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 141 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313
รายงาน การให้บริการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2562 (แฟ้ม NUTRITION)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 547 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 859
04912 รพ.สต.เขวา 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525
04913 รพ.สต.ท่าตูม 2,126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,126
04915 รพ.สต.โคกก่อ 868 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,117
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 502 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573
04918 รพ.สต.หนองจิก 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
04920 รพ.สต.โนนแต้ 812 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,008
04921 รพ.สต.ลาด 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 0 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498
04925 รพ.สต.หนองโน 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 632 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 832
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 654 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 3,152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,152
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1,569 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,071
รายงาน การให้บริการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ 2562 (แฟ้ม SPECIALPP)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการคัดกรองเบาหวานความดัน ปีงบประมาณ 2562
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 222 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 649
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 18 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 849
รายงาน การให้บริการเชิงรุก ปีงบประมาณ 2562
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04912 รพ.สต.เขวา 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
04913 รพ.สต.ท่าตูม 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726
04915 รพ.สต.โคกก่อ 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
04920 รพ.สต.โนนแต้ 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
04921 รพ.สต.ลาด 172 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
04925 รพ.สต.หนองโน 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 1,580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,580
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 56 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78