OP/PP Individual Records
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 701 1,879 2,671 4,043 1,396 1,057 718 670 903 1,118 87 0 15,243
04912 รพ.สต.เขวา 481 634 1,255 1,310 1,515 908 2,466 1,462 1,404 603 631 194 12,863
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1,448 2,162 2,804 3,135 3,117 2,452 2,061 1,635 1,791 2,215 1,767 437 25,024
04914 รพ.สต.หนองแวง 799 1,568 2,280 4,347 2,348 2,410 1,216 899 1,834 1,257 1,408 424 20,790
04915 รพ.สต.โคกก่อ 552 870 2,235 3,249 1,746 3,966 1,615 1,213 4,827 3,871 0 0 24,144
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 275 1,694 928 1,023 1,532 1,799 1,189 1,019 3,253 1,616 639 405 15,372
04917 รพ.สต.เกิ้ง 854 2,515 2,346 3,637 683 985 434 615 957 945 828 301 15,100
04918 รพ.สต.หนองจิก 626 549 1,812 2,961 2,436 1,651 794 653 978 641 453 66 13,620
04919 รพ.สต.อุปราช 595 925 2,276 2,933 4,459 1,570 934 748 1,123 1,294 845 156 17,858
04920 รพ.สต.โนนแต้ 779 770 750 1,296 1,779 1,612 1,081 1,743 2,341 1,097 995 402 14,645
04921 รพ.สต.ลาด 566 768 1,239 2,421 2,005 1,085 857 639 1,137 1,323 603 289 12,932
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 532 1,884 1,082 1,425 896 1,371 1,059 1,157 938 1,520 0 0 11,864
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 436 1,192 698 4,128 4,838 6,177 2,732 1,085 3,444 623 1,076 265 26,694
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 495 327 781 1,892 2,129 3,171 417 0 0 0 0 0 9,212
04925 รพ.สต.หนองโน 478 854 1,130 1,597 2,662 954 696 1,016 1,357 4,177 1,020 0 15,941
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 314 355 1,000 947 1,147 1,148 681 699 1,001 1,125 994 263 9,674
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 95,234 80,217 79,278 68,206 70,981 79,020 73,953 62,884 62,985 48,364 58,297 0 779,419
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 541 1,135 1,403 1,184 1,205 2,606 583 932 1,250 660 642 121 12,262
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 4,228 2,567 852 1,146 0 0 0 0 0 0 0 0 8,793
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 707 713 929 746 882 4,529 1,260 1,309 1,014 1,177 1,414 456 15,136
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 435 695 1,727 1,076 874 733 388 93 0 0 0 0 6,021
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการฝากครรภ์ ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04913 รพ.สต.ท่าตูม 6 8 6 4 3 5 2 2 2 3 1 0 42
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 1 5 1 0 5 0 1 0 0 0 0 13
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 6 2 4 5 2 6 1 3 0 0 0 0 29
04917 รพ.สต.เกิ้ง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04918 รพ.สต.หนองจิก 1 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 9
04919 รพ.สต.อุปราช 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 6
04920 รพ.สต.โนนแต้ 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5
04921 รพ.สต.ลาด 7 8 5 4 5 2 3 1 0 0 0 0 35
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
04925 รพ.สต.หนองโน 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 3 1 3 4 3 1 3 1 0 0 0 0 19
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 457 558 522 513 503 553 531 267 579 535 628 0 5,646
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 4 3 4 2 4 3 6 2 5 4 1 0 38
04912 รพ.สต.เขวา 15 8 15 10 10 15 8 7 17 11 9 5 130
04913 รพ.สต.ท่าตูม 14 11 13 9 8 9 15 8 5 15 16 2 125
04914 รพ.สต.หนองแวง 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
04915 รพ.สต.โคกก่อ 13 10 10 10 7 14 11 10 12 7 0 0 104
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 3 7 3 7 3 2 7 4 4 3 7 4 54
04917 รพ.สต.เกิ้ง 6 5 6 6 3 3 3 1 3 5 2 3 46
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 4 1 0 4 4 3 3 3 1 2 3 28
04919 รพ.สต.อุปราช 3 2 3 1 2 3 1 2 3 4 2 0 26
04920 รพ.สต.โนนแต้ 5 1 10 2 3 14 8 16 7 6 11 2 85
04921 รพ.สต.ลาด 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 6
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 10 7 8 16 6 14 6 9 12 7 0 0 95
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 2 11 12 10 6 11 4 10 6 5 9 0 86
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 13 15 15 11 20 15 9 0 0 0 0 0 98
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 5
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 1 1 0 0 0 0 1 0 2 7 0 0 12
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 112 103 136 110 113 114 89 77 112 119 134 0 1,219
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 2 7 6 6 7 7 9 6 3 6 5 1 65
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 1 0 0 2 0 1 1 2 1 0 0 8
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 13 16 22 11 12 10 11 1 0 0 0 0 96
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการตรวจหลังคลอด ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 3 7 5 0 8 7 7 5 4 2 0 0 48
04912 รพ.สต.เขวา 7 4 0 8 6 4 5 1 0 0 0 0 35
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1 0 4 2 0 0 2 5 0 1 0 2 17
04914 รพ.สต.หนองแวง 16 8 5 6 2 7 8 6 2 0 0 0 60
04915 รพ.สต.โคกก่อ 8 9 13 12 7 17 10 3 3 1 0 0 83
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 7 5 17 6 0 4 3 4 5 0 0 0 51
04918 รพ.สต.หนองจิก 2 5 2 4 2 0 0 4 5 1 0 0 25
04919 รพ.สต.อุปราช 5 1 0 0 2 4 6 0 2 1 0 0 21
04920 รพ.สต.โนนแต้ 2 3 1 2 1 3 2 1 0 0 0 0 15
04921 รพ.สต.ลาด 8 4 5 5 6 10 1 4 4 3 0 0 50
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 6 5 8 5 1 3 2 0 2 0 0 0 32
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 4 3 5 4 2 1 1 7 3 0 0 0 30
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 2 1 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 17
04925 รพ.สต.หนองโน 3 9 4 8 5 4 0 0 0 0 0 0 33
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 2 1 6 7 2 9 6 4 5 0 0 0 42
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 145 167 182 121 111 129 111 142 114 147 163 0 1,532
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 1 6 2 9 4 2 0 0 0 0 0 0 24
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 2 4 8 2 3 4 2 2 3 3 1 0 34
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 235 62 420 290 681 313 229 192 32 566 3 0 3,023
04912 รพ.สต.เขวา 57 195 1,302 1,345 1,373 649 343 389 448 105 53 4 6,263
04913 รพ.สต.ท่าตูม 54 258 951 324 726 270 173 305 278 419 58 1 3,817
04914 รพ.สต.หนองแวง 81 267 757 828 1,320 481 366 327 455 392 77 3 5,354
04915 รพ.สต.โคกก่อ 106 280 1,014 1,327 794 366 350 637 332 60 0 0 5,266
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 47 213 544 492 482 380 269 155 408 381 33 1 3,405
04917 รพ.สต.เกิ้ง 28 247 221 451 372 627 172 298 239 271 65 4 2,995
04918 รพ.สต.หนองจิก 56 213 391 338 1,109 370 153 377 462 130 84 13 3,696
04919 รพ.สต.อุปราช 30 118 415 358 619 308 119 206 321 128 82 0 2,704
04920 รพ.สต.โนนแต้ 38 28 161 651 843 742 309 315 428 115 51 72 3,753
04921 รพ.สต.ลาด 31 11 334 502 390 400 336 68 46 81 39 0 2,238
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 19 262 309 734 311 318 216 52 113 654 0 0 2,988
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 145 71 408 630 673 350 222 240 332 230 93 3 3,397
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 28 17 95 393 729 282 30 0 0 0 0 0 1,574
04925 รพ.สต.หนองโน 42 217 410 449 996 427 159 515 594 157 39 0 4,005
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 72 29 560 449 725 389 168 230 244 73 69 9 3,017
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 52,706 33,817 30,955 16,056 12,201 5,960 5,702 8,860 4,182 2,309 2,370 0 175,118
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 64 223 141 135 428 187 101 285 517 58 48 1 2,188
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 53 62 65 51 0 0 6 0 0 0 0 0 237
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 227 67 293 47 160 316 519 122 103 84 133 53 2,124
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 0 173 208 0 0 0 0 0 0 0 0 381
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 4 5 9 2 168 91 1 95 145 4 1 0 525
04912 รพ.สต.เขวา 10 9 120 158 327 32 139 30 13 39 10 3 890
04913 รพ.สต.ท่าตูม 11 26 76 39 116 36 43 92 10 44 28 13 534
04914 รพ.สต.หนองแวง 21 41 90 216 147 177 140 98 147 122 180 28 1,407
04915 รพ.สต.โคกก่อ 29 35 30 13 142 198 30 8 121 4 0 0 610
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 19 14 175 152 0 16 21 7 16 22 442
04917 รพ.สต.เกิ้ง 30 50 54 157 21 34 32 22 149 30 23 2 604
04918 รพ.สต.หนองจิก 28 22 23 13 20 35 37 16 46 138 65 0 443
04919 รพ.สต.อุปราช 78 7 6 1 0 0 88 33 106 148 9 20 496
04920 รพ.สต.โนนแต้ 33 38 33 135 459 346 11 20 101 44 127 29 1,376
04921 รพ.สต.ลาด 16 21 336 311 234 9 18 129 78 83 19 6 1,260
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 1 1 0 0 0 0 0 141 0 2 0 0 145
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 0 9 7 1 0 1 5 12 15 17 22 4 93
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 5 143 58 208 37 0 0 0 0 0 0 451
04925 รพ.สต.หนองโน 7 148 2 112 17 7 0 0 0 332 367 0 992
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 0 3 19 39 14 201 13 46 114 117 336 108 1,010
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 106 81 101 113 108 99 96 110 92 115 101 0 1,122
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 2 4 11 41 0 0 1 5 132 6 17 0 219
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 28 161 37 25 0 0 0 0 0 0 0 0 251
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 113 231 140 91 575
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 22 93 137 130 9 0 0 0 0 0 0 0 391
รายงาน การให้บริการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2565 (แฟ้ม NUTRITION)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 695 1,826 2,574 3,915 1,383 1,053 708 659 897 1,134 86 0 14,930
04912 รพ.สต.เขวา 458 618 1,212 1,285 1,489 888 2,438 1,381 1,337 590 619 186 12,501
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1,447 2,152 2,856 3,129 3,097 2,437 2,090 1,633 1,821 2,214 1,768 437 25,081
04914 รพ.สต.หนองแวง 795 1,647 2,268 4,324 2,354 2,418 1,217 999 1,942 1,265 1,412 425 21,066
04915 รพ.สต.โคกก่อ 563 854 2,368 3,390 1,730 3,919 1,594 1,201 4,778 4,163 0 0 24,560
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 265 1,659 913 1,082 1,555 1,810 1,185 1,014 3,552 1,624 637 383 15,679
04917 รพ.สต.เกิ้ง 1,048 2,480 2,306 3,628 680 985 433 609 954 948 824 301 15,196
04918 รพ.สต.หนองจิก 618 532 1,785 2,916 2,403 1,648 785 654 956 640 449 66 13,452
04919 รพ.สต.อุปราช 587 924 2,438 2,875 4,344 1,559 926 746 1,113 1,272 898 155 17,837
04920 รพ.สต.โนนแต้ 760 759 1,125 1,278 1,763 1,601 1,060 1,715 2,703 1,126 982 352 15,224
04921 รพ.สต.ลาด 489 820 1,196 2,474 1,950 1,069 968 613 1,274 1,307 587 277 13,024
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 530 1,863 1,110 1,423 893 1,366 1,052 1,153 938 1,606 0 0 11,934
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 453 1,328 957 4,153 4,837 6,151 2,754 1,266 3,634 843 1,098 263 27,737
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 496 327 809 2,042 2,147 3,153 462 0 0 0 0 0 9,436
04925 รพ.สต.หนองโน 475 824 1,113 1,555 2,610 1,025 691 1,011 1,333 4,158 1,015 0 15,810
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 309 360 999 940 1,144 1,134 662 689 994 1,240 978 259 9,708
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 73,111 57,919 54,920 41,759 39,222 42,412 39,782 25,210 40,762 29,795 36,045 0 480,937
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 542 1,130 1,485 1,177 1,205 2,606 583 1,077 1,335 660 645 121 12,566
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 32 24 42 22 0 0 0 0 0 0 0 0 120
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 728 696 989 710 867 4,409 1,371 2,179 876 1,124 1,388 423 15,760
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 433 692 1,722 1,067 872 733 388 92 0 0 0 0 5,999
รายงาน การให้บริการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ 2565 (แฟ้ม SPECIALPP)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 29 36 24 27 33 32 32 21 20 13 1 0 268
04912 รพ.สต.เขวา 49 36 35 27 32 31 33 27 56 38 2 0 366
04913 รพ.สต.ท่าตูม 27 28 42 17 2 0 0 0 18 18 4 0 156
04914 รพ.สต.หนองแวง 32 25 38 23 13 47 29 32 49 20 34 0 342
04915 รพ.สต.โคกก่อ 27 31 39 32 26 32 19 33 6 30 0 0 275
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 15 29 19 29 20 18 12 31 26 11 23 6 239
04917 รพ.สต.เกิ้ง 39 43 31 32 17 30 25 53 22 31 15 8 346
04918 รพ.สต.หนองจิก 37 25 29 36 35 38 30 42 30 22 22 0 346
04919 รพ.สต.อุปราช 22 22 16 25 19 23 14 21 21 17 16 1 217
04920 รพ.สต.โนนแต้ 26 18 27 21 28 31 20 23 27 19 33 0 273
04921 รพ.สต.ลาด 9 8 10 21 20 32 25 17 9 21 11 1 184
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 17 11 15 49 22 7 43 42 4 15 0 0 225
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 10 36 16 25 16 13 27 31 23 13 15 18 243
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 17 14 23 15 21 13 0 0 0 0 0 0 103
04925 รพ.สต.หนองโน 28 23 30 24 14 28 24 22 20 34 24 0 271
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 15 24 24 18 19 26 19 15 2 37 15 0 214
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 24 18 11 15 7 26 27 17 15 16 0 0 176
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 13 37 30 31 24 20 16 33 26 17 7 0 254
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการคัดกรองเบาหวานความดัน ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 0 0 2,310 258 0 0 0 0 1 0 0 0 2,569
04912 รพ.สต.เขวา 0 1 731 1,979 151 29 53 36 21 0 0 0 3,001
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1 161 2,089 61 0 0 0 0 0 0 0 0 2,312
04914 รพ.สต.หนองแวง 0 606 3,427 0 0 0 0 0 0 7 0 0 4,040
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 590 813 642 203 185 0 0 0 0 0 0 2,433
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 15 993 865 0 0 0 0 0 0 0 0 1,873
04917 รพ.สต.เกิ้ง 3 1,845 1,228 963 0 0 0 17 0 0 0 0 4,056
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 1 597 1,595 982 10 0 0 0 0 0 0 3,185
04919 รพ.สต.อุปราช 0 1,196 677 111 0 0 0 2 1 0 0 0 1,987
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 0 1,160 1,736 527 526 2 602 333 0 0 0 4,886
04921 รพ.สต.ลาด 0 0 1,706 118 0 0 0 10 0 0 0 0 1,834
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 367 228 416 0 0 0 0 0 0 0 0 1,011
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 915 521 920 37 0 0 0 3 0 0 0 0 2,396
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 0 775 668 0 0 0 0 0 0 0 0 1,443
04925 รพ.สต.หนองโน 0 33 1,584 823 0 0 0 0 17 54 0 0 2,511
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 0 0 712 195 0 0 113 453 589 0 0 0 2,062
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 52 759 735 801 703 802 487 681 3,755 1,136 1,322 0 11,233
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 0 441 1,608 28 0 0 0 0 0 0 5 0 2,082
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 668 1,488 1,099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,255
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 0 146 915 186 2,573 0 0 0 226 481 0 4,527
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 0 0 155 63 0 0 0 0 0 0 0 218
รายงาน การให้บริการเชิงรุก ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 8 7 6 2 9 312 70 282 243 0 0 0 939
04912 รพ.สต.เขวา 10 9 121 157 327 32 359 70 34 39 10 2 1,170
04913 รพ.สต.ท่าตูม 563 702 1,024 828 1,104 770 838 893 553 1,133 868 193 9,469
04914 รพ.สต.หนองแวง 17 6 5 6 2 8 9 8 3 1 153 0 218
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 6 15 65 166 0 138 126 5 124 0 0 645
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
04917 รพ.สต.เกิ้ง 67 141 319 1,933 57 67 95 58 875 93 82 2 3,789
04918 รพ.สต.หนองจิก 6 10 1,500 8 3 0 0 9 8 2 0 0 1,546
04919 รพ.สต.อุปราช 52 2 18 46 370 503 89 1 260 118 115 44 1,618
04920 รพ.สต.โนนแต้ 3 4 1 3 2 3 3 1 625 29 133 178 985
04921 รพ.สต.ลาด 0 0 427 896 657 73 100 240 81 247 94 16 2,831
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 43 199 0 0 0 8 0 150 1 0 0 0 401
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 9 21 17 0 170 0 0 1 0 8 537 0 763
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 2 1 7 235 370 68 0 0 0 0 0 0 683
04925 รพ.สต.หนองโน 4 362 4 653 118 0 0 0 1 211 11 0 1,364
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 7 8 5 19 9 9 8 5 6 0 7 0 83
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 23 401 433 403 202 83 7 39 344 249 263 0 2,447
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 3 10 237 356 5 2 0 0 0 0 0 0 613
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 3,068 195 220 299 0 0 0 0 0 0 0 0 3,782
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 1 1 2 8 19 1 2 4 3 1 2 44
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 127 183 559 403 229 132 209 3 0 0 0 0 1,845