OP/PP Individual Records
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 648 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 837
04912 รพ.สต.เขวา 970 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,229
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1,677 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,526
04914 รพ.สต.หนองแวง 1,337 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,310
04915 รพ.สต.โคกก่อ 799 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,171
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 355 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431
04917 รพ.สต.เกิ้ง 898 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,174
04918 รพ.สต.หนองจิก 956 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255
04919 รพ.สต.อุปราช 661 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926
04920 รพ.สต.โนนแต้ 954 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,441
04921 รพ.สต.ลาด 926 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,524
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 782
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 787 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,064
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 994 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,165
04925 รพ.สต.หนองโน 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 753
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 639 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 837
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 45,726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,726
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 601 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 2,871 3,065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,936
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,538
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 693 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,168
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการฝากครรภ์ ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 608 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
04912 รพ.สต.เขวา 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
04913 รพ.สต.ท่าตูม 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
04914 รพ.สต.หนองแวง 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
04915 รพ.สต.โคกก่อ 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
04917 รพ.สต.เกิ้ง 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
04918 รพ.สต.หนองจิก 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
04919 รพ.สต.อุปราช 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
04920 รพ.สต.โนนแต้ 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
04921 รพ.สต.ลาด 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
04925 รพ.สต.หนองโน 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการตรวจหลังคลอด ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04917 รพ.สต.เกิ้ง 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
04913 รพ.สต.ท่าตูม 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
04914 รพ.สต.หนองแวง 75 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
04915 รพ.สต.โคกก่อ 70 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
04917 รพ.สต.เกิ้ง 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
04918 รพ.สต.หนองจิก 68 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
04919 รพ.สต.อุปราช 37 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
04920 รพ.สต.โนนแต้ 63 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
04921 รพ.สต.ลาด 30 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 61 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 921 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 922
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 231 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
04912 รพ.สต.เขวา 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
04913 รพ.สต.ท่าตูม 97 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
04915 รพ.สต.โคกก่อ 36 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
04917 รพ.สต.เกิ้ง 59 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156
04918 รพ.สต.หนองจิก 44 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
04919 รพ.สต.อุปราช 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
04920 รพ.สต.โนนแต้ 70 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
04921 รพ.สต.ลาด 260 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 101 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 71 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
04925 รพ.สต.หนองโน 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 88 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 178 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304
รายงาน การให้บริการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2561 (แฟ้ม NUTRITION)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
04912 รพ.สต.เขวา 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285
04913 รพ.สต.ท่าตูม 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247
04914 รพ.สต.หนองแวง 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
04915 รพ.สต.โคกก่อ 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
04917 รพ.สต.เกิ้ง 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
04918 รพ.สต.หนองจิก 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245
04919 รพ.สต.อุปราช 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
04920 รพ.สต.โนนแต้ 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
04921 รพ.สต.ลาด 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 30,730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,730
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 201 2,245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,446
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231
รายงาน การให้บริการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ 2561 (แฟ้ม SPECIALPP)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04913 รพ.สต.ท่าตูม 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
04914 รพ.สต.หนองแวง 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
04917 รพ.สต.เกิ้ง 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
04919 รพ.สต.อุปราช 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
04920 รพ.สต.โนนแต้ 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
04921 รพ.สต.ลาด 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
04925 รพ.สต.หนองโน 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการคัดกรองเบาหวานความดัน ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04921 รพ.สต.ลาด 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 1,603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,603
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
รายงาน การให้บริการเชิงรุก ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
04912 รพ.สต.เขวา 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
04913 รพ.สต.ท่าตูม 591 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 807
04914 รพ.สต.หนองแวง 138 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158
04915 รพ.สต.โคกก่อ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
04917 รพ.สต.เกิ้ง 380 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 862
04918 รพ.สต.หนองจิก 200 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205
04919 รพ.สต.อุปราช 208 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271
04921 รพ.สต.ลาด 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 155 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
04925 รพ.สต.หนองโน 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 442 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 938
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7