OP/PP Individual Records
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 709 706 1,800 786 1,358 2,442 2,701 556 0 0 0 0 11,058
04912 รพ.สต.เขวา 996 986 1,901 1,310 866 2,517 1,032 211 0 0 0 0 9,819
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1,699 1,484 1,373 1,804 1,369 4,314 1,631 800 0 0 0 0 14,474
04914 รพ.สต.หนองแวง 1,403 1,750 1,940 1,677 2,157 3,538 896 251 0 0 0 0 13,612
04915 รพ.สต.โคกก่อ 865 1,053 835 1,677 1,739 2,214 729 352 0 0 0 0 9,464
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 474 327 325 358 887 1,247 535 0 0 0 0 0 4,153
04917 รพ.สต.เกิ้ง 958 1,043 1,072 1,071 1,130 3,157 585 0 0 0 0 0 9,016
04918 รพ.สต.หนองจิก 1,060 883 930 1,080 827 875 789 615 0 0 0 0 7,059
04919 รพ.สต.อุปราช 809 728 859 1,004 1,090 2,277 733 253 0 0 0 0 7,753
04920 รพ.สต.โนนแต้ 989 1,102 954 1,680 1,933 1,622 1,200 352 0 0 0 0 9,832
04921 รพ.สต.ลาด 938 938 1,647 1,561 991 2,787 1,752 478 0 0 0 0 11,092
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 800 908 836 831 888 1,100 148 542 0 0 0 0 6,053
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 803 706 698 760 978 2,239 1,146 709 0 0 0 0 8,039
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 1,015 685 724 1,766 841 1,091 744 115 0 0 0 0 6,981
04925 รพ.สต.หนองโน 896 836 910 968 1,417 2,346 1,054 0 0 0 0 0 8,427
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 760 671 620 688 699 782 524 347 0 0 0 0 5,091
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 45,727 46,508 42,722 48,126 45,476 53,973 46,076 0 0 0 0 0 328,608
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 781 470 521 540 805 1,643 993 79 0 0 0 0 5,832
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 378 577 486 425 390 1,050 1,440 0 0 0 0 0 4,746
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 2,890 5,942 4,775 2,012 3,242 5,513 4,527 2,245 0 0 0 0 31,146
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1,538 6,736 1,669 3,153 4,775 5,342 6,643 0 0 0 0 0 29,856
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 693 833 1,164 5,954 5,074 1,827 0 0 0 0 0 0 15,545
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการฝากครรภ์ ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
04914 รพ.สต.หนองแวง 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6
04917 รพ.สต.เกิ้ง 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
04919 รพ.สต.อุปราช 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
04920 รพ.สต.โนนแต้ 3 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
04921 รพ.สต.ลาด 5 5 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 16
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 653 638 555 637 648 656 563 2 0 0 0 0 4,352
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 2 9 0 4 5 2 1 1 0 0 0 0 24
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 7 6 5 4 6 2 4 6 0 0 0 0 40
04912 รพ.สต.เขวา 21 21 21 13 14 20 14 8 0 0 0 0 132
04913 รพ.สต.ท่าตูม 16 20 17 15 8 14 11 18 0 0 0 0 119
04914 รพ.สต.หนองแวง 16 4 8 5 3 16 7 3 0 0 0 0 62
04915 รพ.สต.โคกก่อ 21 15 10 21 12 17 16 8 0 0 0 0 120
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 6 9 6 7 11 7 1 0 0 0 0 0 47
04917 รพ.สต.เกิ้ง 12 8 5 12 9 3 4 0 0 0 0 0 53
04918 รพ.สต.หนองจิก 4 10 8 11 8 8 2 1 0 0 0 0 52
04919 รพ.สต.อุปราช 7 5 11 4 2 3 2 2 0 0 0 0 36
04920 รพ.สต.โนนแต้ 20 13 12 10 11 10 11 7 0 0 0 0 94
04921 รพ.สต.ลาด 8 13 20 12 10 15 5 11 0 0 0 0 94
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 13 14 9 16 9 14 2 7 0 0 0 0 84
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 15 23 21 18 13 21 14 10 0 0 0 0 135
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 20 9 10 15 11 12 9 1 0 0 0 0 87
04925 รพ.สต.หนองโน 15 18 9 15 11 16 11 0 0 0 0 0 95
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 166 156 129 150 123 140 119 0 0 0 0 0 983
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 13 8 6 10 6 6 13 0 0 0 0 0 62
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 1 2 2 3 9 1 1 2 0 0 0 0 21
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 6
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการตรวจหลังคลอด ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 6 23 21 25 17 18 3 2 0 0 0 0 115
04912 รพ.สต.เขวา 1 14 13 7 15 4 0 0 0 0 0 0 54
04913 รพ.สต.ท่าตูม 9 7 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 27
04914 รพ.สต.หนองแวง 9 10 15 14 11 4 0 0 0 0 0 0 63
04915 รพ.สต.โคกก่อ 18 25 14 11 9 5 1 0 0 0 0 0 83
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
04917 รพ.สต.เกิ้ง 16 17 13 7 7 8 7 0 0 0 0 0 75
04918 รพ.สต.หนองจิก 2 5 8 9 6 0 0 0 0 0 0 0 30
04919 รพ.สต.อุปราช 3 7 12 15 3 0 0 0 0 0 0 0 40
04920 รพ.สต.โนนแต้ 6 11 19 20 15 0 0 0 0 0 0 0 71
04921 รพ.สต.ลาด 7 4 6 9 7 5 2 0 0 0 0 0 40
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 3 1 5 7 4 4 0 0 0 0 0 0 24
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 9 6 5 8 5 3 0 4 0 0 0 0 40
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 11 9 18 6 7 4 0 0 0 0 0 0 55
04925 รพ.สต.หนองโน 6 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 11
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 4 8 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 19
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 2 12 4 18 12 6 4 7 0 0 0 0 65
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 27 21 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 62
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 9 12 8 14 8 2 7 3 0 0 0 0 63
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 1 6 12 18 8 4 0 0 0 0 0 50
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 68 46 70 47 89 55 51 19 0 0 0 0 445
04912 รพ.สต.เขวา 0 41 24 44 50 47 22 0 0 0 0 0 228
04913 รพ.สต.ท่าตูม 38 23 45 42 62 34 30 0 0 0 0 0 274
04914 รพ.สต.หนองแวง 44 37 59 45 39 43 57 10 0 0 0 0 334
04915 รพ.สต.โคกก่อ 70 87 68 78 100 88 55 0 0 0 0 0 546
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 42 32 32 42 41 36 38 0 0 0 0 0 263
04917 รพ.สต.เกิ้ง 30 47 16 30 28 54 23 0 0 0 0 0 228
04918 รพ.สต.หนองจิก 73 68 66 62 83 58 53 3 0 0 0 0 466
04919 รพ.สต.อุปราช 37 28 39 22 31 55 42 19 0 0 0 0 273
04920 รพ.สต.โนนแต้ 63 71 87 66 104 60 84 0 0 0 0 0 535
04921 รพ.สต.ลาด 32 23 40 34 30 23 26 0 0 0 0 0 208
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 12 19 18 14 15 41 0 0 0 0 0 0 119
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 61 29 48 25 40 62 24 0 0 0 0 0 289
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 27 25 37 21 45 26 38 0 0 0 0 0 219
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 17 22 46 63 47 0 0 0 0 0 195
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 60 58 30 16 44 63 19 0 0 0 0 0 290
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 1,085 861 785 925 760 1,280 1,143 4 0 0 0 0 6,843
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 57 39 53 45 50 48 48 0 0 0 0 0 340
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 38 75 25 24 14 9 3 0 0 0 0 0 188
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 231 114 54 51 56 343 41 44 0 0 0 0 934
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 87 49 52 82 249 49 45 0 0 0 0 0 613
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 15 77 24 37 663 895 89 135 0 0 0 0 1,935
04912 รพ.สต.เขวา 16 49 237 42 138 545 8 0 0 0 0 0 1,035
04913 รพ.สต.ท่าตูม 97 44 64 38 62 187 222 39 0 0 0 0 753
04914 รพ.สต.หนองแวง 16 63 201 140 391 257 263 55 0 0 0 0 1,386
04915 รพ.สต.โคกก่อ 67 236 48 163 352 396 75 30 0 0 0 0 1,367
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 19 20 16 29 12 77 8 0 0 0 0 0 181
04917 รพ.สต.เกิ้ง 62 270 205 181 133 192 159 0 0 0 0 0 1,202
04918 รพ.สต.หนองจิก 44 71 51 224 62 79 295 268 0 0 0 0 1,094
04919 รพ.สต.อุปราช 0 50 39 9 13 116 57 47 0 0 0 0 331
04920 รพ.สต.โนนแต้ 70 73 56 119 252 202 314 199 0 0 0 0 1,285
04921 รพ.สต.ลาด 260 94 124 227 197 194 177 37 0 0 0 0 1,310
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 0 0 0 4 0 0 62 0 0 0 0 66
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 101 186 60 118 21 148 61 18 0 0 0 0 713
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 71 39 36 31 15 101 26 9 0 0 0 0 328
04925 รพ.สต.หนองโน 88 70 59 68 135 47 101 0 0 0 0 0 568
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 25 2 23 22 25 84 21 2 0 0 0 0 204
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 293 254 79 357 463 325 259 0 0 0 0 0 2,030
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 0 0 18 29 166 200 92 0 0 0 0 0 505
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 8 87 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 88 28 17 150 85 341 48 59 0 0 0 0 816
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 496 859 86 91 88 560 178 0 0 0 0 0 2,358
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 178 210 130 188 137 172 0 0 0 0 0 0 1,015
รายงาน การให้บริการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2561 (แฟ้ม NUTRITION)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 141 356 21 7 17 14 11 13 0 0 0 0 580
04912 รพ.สต.เขวา 292 32 8 140 17 0 3 0 0 0 0 0 492
04913 รพ.สต.ท่าตูม 247 2 297 252 11 8 249 0 0 0 0 0 1,066
04914 รพ.สต.หนองแวง 29 547 201 432 27 60 22 3 0 0 0 0 1,321
04915 รพ.สต.โคกก่อ 210 22 22 25 19 20 10 0 0 0 0 0 328
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 107 22 246 20 0 0 22 0 0 0 0 0 417
04917 รพ.สต.เกิ้ง 86 45 79 354 16 18 5 0 0 0 0 0 603
04918 รพ.สต.หนองจิก 337 8 290 235 10 0 21 0 0 0 0 0 901
04919 รพ.สต.อุปราช 54 6 220 69 7 26 196 10 0 0 0 0 588
04920 รพ.สต.โนนแต้ 39 287 142 38 41 75 54 0 0 0 0 0 676
04921 รพ.สต.ลาด 18 12 199 17 34 9 18 0 0 0 0 0 307
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 13 0 96 13 0 18 0 0 0 0 0 0 140
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 119 4 0 347 0 0 78 0 0 0 0 0 548
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 152 11 11 120 10 4 19 0 0 0 0 0 327
04925 รพ.สต.หนองโน 1 0 1 2 4 28 56 0 0 0 0 0 92
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 90 28 16 7 8 29 14 8 0 0 0 0 200
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 30,731 31,778 28,893 32,481 30,138 33,767 28,827 0 0 0 0 0 216,615
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 208 11 205 16 6 13 13 0 0 0 0 0 472
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 9 8 14 10 8 7 4 0 0 0 0 0 60
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 205 5,090 3,371 43 223 43 30 28 0 0 0 0 9,033
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 231 5,154 819 47 62 187 28 0 0 0 0 0 6,528
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 0 132 800 0 0 0 0 0 0 0 0 932
รายงาน การให้บริการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ 2561 (แฟ้ม SPECIALPP)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 25 41 36 25 20 29 13 0 0 0 0 0 189
04912 รพ.สต.เขวา 17 13 29 5 3 7 5 0 0 0 0 0 79
04913 รพ.สต.ท่าตูม 11 5 7 3 4 20 19 0 0 0 0 0 69
04914 รพ.สต.หนองแวง 43 63 50 35 39 4 0 0 0 0 0 0 234
04915 รพ.สต.โคกก่อ 19 33 25 27 27 34 8 0 0 0 0 0 173
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 23 20 24 9 3 0 0 0 0 0 0 0 79
04917 รพ.สต.เกิ้ง 11 14 19 11 9 6 6 0 0 0 0 0 76
04918 รพ.สต.หนองจิก 16 20 29 36 33 32 0 0 0 0 0 0 166
04919 รพ.สต.อุปราช 16 38 17 21 21 27 1 0 0 0 0 0 141
04920 รพ.สต.โนนแต้ 24 75 47 43 48 29 23 14 0 0 0 0 303
04921 รพ.สต.ลาด 11 7 8 16 0 9 7 1 0 0 0 0 59
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 5 10 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 28
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 9 13 19 19 17 31 23 0 0 0 0 0 131
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 9 21 18 15 23 15 11 0 0 0 0 0 112
04925 รพ.สต.หนองโน 13 9 13 7 5 0 0 0 0 0 0 0 47
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 33 32 30 21 17 34 8 7 0 0 0 0 182
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 10 9 18 21 25 21 3 0 0 0 0 0 107
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 0 0 0 1 1 14 0 0 0 0 0 16
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 27 16 29 28 16 33 16 19 0 0 0 0 184
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 16 22 11 38 62 56 65 0 0 0 0 0 270
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการคัดกรองเบาหวานความดัน ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 0 0 900 1,506 263 155 0 0 0 0 0 0 2,824
04912 รพ.สต.เขวา 0 0 1,795 302 335 174 0 0 0 0 0 0 2,606
04913 รพ.สต.ท่าตูม 0 0 295 1,982 0 275 0 0 0 0 0 0 2,552
04914 รพ.สต.หนองแวง 0 1 255 1,329 690 1,720 0 0 0 0 0 0 3,995
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 0 0 215 1,749 394 0 0 0 0 0 0 2,358
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 0 442 1,285 3 0 0 0 0 0 0 1,730
04917 รพ.สต.เกิ้ง 0 0 0 671 1,245 1,240 0 0 0 0 0 0 3,156
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 0 1,839 470 11 764 0 0 0 0 0 0 3,084
04919 รพ.สต.อุปราช 0 2 752 1,403 44 8 0 0 0 0 0 0 2,209
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 0 870 1,120 751 953 0 0 0 0 0 0 3,694
04921 รพ.สต.ลาด 0 814 800 252 0 14 0 0 0 0 0 0 1,880
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 202 213 295 42 144 4 0 0 0 0 0 900
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 0 1 62 999 751 237 1 0 0 0 0 0 2,051
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 649 642 219 0 0 0 0 0 0 0 0 1,510
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 8 711 264 1,082 0 0 0 0 0 0 2,065
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 0 0 118 1,766 238 1 0 0 0 0 0 0 2,123
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 260 675 1,130 866 783 1,003 549 0 0 0 0 0 5,266
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 0 20 141 656 574 790 0 0 0 0 0 0 2,181
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 0 0 0 3,206 741 23 0 0 0 0 0 3,970
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 1,603 180 864 964 723 748 0 0 0 0 0 0 5,082
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 2 0 592 1,978 1,756 494 2 0 0 0 0 0 4,824
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 22 0 0 2,291 5 4 0 0 0 0 0 0 2,322
รายงาน การให้บริการเชิงรุก ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 8 92 67 338 514 772 3 3 0 0 0 0 1,797
04912 รพ.สต.เขวา 20 67 308 86 149 1,253 10 1 0 0 0 0 1,894
04913 รพ.สต.ท่าตูม 608 643 545 430 455 809 376 211 0 0 0 0 4,077
04914 รพ.สต.หนองแวง 165 202 381 201 177 245 23 0 0 0 0 0 1,394
04915 รพ.สต.โคกก่อ 9 123 8 483 575 1,035 6 0 0 0 0 0 2,239
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 0 0 704 479 1 0 0 0 0 0 1,184
04917 รพ.สต.เกิ้ง 383 1,379 1,525 1,435 897 1,573 477 0 0 0 0 0 7,669
04918 รพ.สต.หนองจิก 277 46 65 688 506 625 6 80 0 0 0 0 2,293
04919 รพ.สต.อุปราช 217 101 93 42 33 209 115 95 0 0 0 0 905
04920 รพ.สต.โนนแต้ 20 22 46 181 196 61 139 0 0 0 0 0 665
04921 รพ.สต.ลาด 0 270 319 49 6 629 654 30 0 0 0 0 1,957
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 8 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 17
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 172 167 84 113 454 1,058 48 91 0 0 0 0 2,187
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 29 15 29 268 60 90 0 0 0 0 0 0 491
04925 รพ.สต.หนองโน 62 50 54 30 500 989 43 0 0 0 0 0 1,728
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 28 34 20 1 6 3 1 7 0 0 0 0 100
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 162 198 322 201 356 226 120 0 0 0 0 0 1,585
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 55 39 13 16 35 91 2 0 0 0 0 0 251
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 5 10 6 6 15 2,396 378 0 0 0 0 0 2,816
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 458 578 251 682 2,685 2,969 558 112 0 0 0 0 8,293
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 2 46 36 59 1,140 793 4 0 0 0 0 0 2,080
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 49 871 2,849 4,826 1,194 0 0 0 0 0 0 9,789