OP/PP Individual Records
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2560
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 1,204 1,042 1,089 1,835 1,712 943 885 831 1,695 1,422 1,409 395 14,462
04912 รพ.สต.เขวา 740 692 1,054 2,266 1,956 1,537 1,473 1,105 3,380 1,587 1,782 0 17,572
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1,989 1,577 1,724 2,348 3,120 2,603 1,887 2,262 2,999 3,561 2,721 816 27,607
04914 รพ.สต.หนองแวง 1,621 1,610 1,854 1,923 1,541 1,583 1,993 1,627 1,880 2,065 2,136 0 19,833
04915 รพ.สต.โคกก่อ 1,352 1,129 965 1,062 1,366 1,388 1,197 975 2,183 2,014 1,550 0 15,181
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 721 425 512 616 520 564 604 354 434 1,432 610 106 6,898
04917 รพ.สต.เกิ้ง 1,222 1,378 850 1,041 1,053 1,299 884 1,090 1,785 1,045 1,585 748 13,980
04918 รพ.สต.หนองจิก 1,253 946 1,164 1,330 998 1,531 1,569 1,888 1,829 1,741 1,114 0 15,363
04919 รพ.สต.อุปราช 882 881 781 1,382 1,116 1,203 518 727 1,288 2,433 2,187 205 13,603
04920 รพ.สต.โนนแต้ 1,420 1,284 1,225 1,524 1,229 1,643 1,063 1,135 1,561 1,881 1,555 0 15,520
04921 รพ.สต.ลาด 970 1,040 1,233 1,422 1,968 1,903 1,048 1,092 1,331 1,034 1,245 577 14,863
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 1,010 990 989 1,023 1,189 1,163 834 814 1,172 1,313 1,065 0 11,562
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 1,241 1,271 753 954 878 804 680 706 1,237 1,421 1,206 201 11,352
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 893 580 644 882 871 1,144 594 758 1,153 748 537 0 8,804
04925 รพ.สต.หนองโน 1,401 1,424 1,243 1,260 1,217 1,009 690 881 1,086 1,318 1,308 659 13,496
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 1,103 944 833 1,003 893 1,045 898 849 1,277 1,365 1,590 0 11,800
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 47,897 48,126 43,928 45,603 44,193 52,618 43,164 47,969 51,430 46,983 50,982 0 522,893
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 996 743 665 1,206 997 664 983 939 1,410 3,061 961 346 12,971
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 403 472 472 394 373 669 1,287 546 687 2,462 887 0 8,652
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 1,205 8,167 2,406 1,760 1,244 3,546 793 638 13,883 11,364 4,200 1,270 50,476
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1,980 5,919 5,838 4,790 1,270 3,238 1,013 1,420 2,212 11,256 3,123 0 42,059
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 2,639 5,330 3,515 3,590 2,370 766 386 601 1,127 2,768 2,715 63 25,870
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการฝากครรภ์ ปีงบประมาณ 2560
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
04913 รพ.สต.ท่าตูม 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5
04914 รพ.สต.หนองแวง 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8
04915 รพ.สต.โคกก่อ 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5
04917 รพ.สต.เกิ้ง 2 6 2 0 1 3 2 0 2 0 0 0 18
04919 รพ.สต.อุปราช 1 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 11
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
04921 รพ.สต.ลาด 7 7 10 4 4 7 2 1 1 0 0 0 43
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 2 3 3 2 3 1 1 1 0 0 0 0 16
04925 รพ.สต.หนองโน 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 7
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 665 765 774 684 695 822 631 675 742 681 792 0 7,926
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 0 1 4 1 1 7 0 0 0 0 0 0 14
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 4 1 0 2 5 1 0 2 3 5 0 0 23
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 3 3 2 2 0 3 0 1 2 0 0 0 16
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว ปีงบประมาณ 2560
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 7 6 3 7 6 4 4 4 7 0 6 1 55
04912 รพ.สต.เขวา 20 14 22 16 12 19 18 16 17 17 14 0 185
04913 รพ.สต.ท่าตูม 29 21 25 18 22 25 10 22 25 16 17 7 237
04914 รพ.สต.หนองแวง 9 6 10 15 7 5 11 7 8 10 4 0 92
04915 รพ.สต.โคกก่อ 24 25 10 22 23 10 12 23 10 23 16 0 198
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 6 15 5 8 8 6 4 8 7 8 8 2 85
04917 รพ.สต.เกิ้ง 9 13 11 8 13 7 13 11 10 14 8 3 120
04918 รพ.สต.หนองจิก 9 7 10 12 6 6 8 11 5 6 7 0 87
04919 รพ.สต.อุปราช 6 5 3 9 2 5 6 5 8 9 6 2 66
04920 รพ.สต.โนนแต้ 14 20 16 17 13 12 17 11 6 18 20 0 164
04921 รพ.สต.ลาด 21 11 10 25 9 21 16 7 18 15 12 6 171
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 11 11 18 15 11 10 14 14 10 12 15 0 141
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 21 15 23 17 13 27 17 17 22 13 22 5 212
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 15 15 12 14 11 13 15 14 11 13 8 0 141
04925 รพ.สต.หนองโน 21 18 21 24 16 20 19 21 18 16 30 6 230
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 11 17 17 21 8 19 18 14 12 12 12 0 161
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 139 128 132 116 104 140 139 152 127 137 166 0 1,480
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 8 16 12 7 13 8 9 8 12 11 10 5 119
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 1 0 11
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 0 2 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 8
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 1 7 1 0 0 1 0 1 0 1 0 12
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 3 1 0 7 0 1 1 0 0 2 0 15
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการตรวจหลังคลอด ปีงบประมาณ 2560
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 3 1 5 11 9 5 1 2 1 6 1 0 45
04912 รพ.สต.เขวา 9 2 0 0 3 5 3 2 0 0 0 0 24
04913 รพ.สต.ท่าตูม 2 5 5 3 3 6 3 1 0 0 0 0 28
04914 รพ.สต.หนองแวง 20 11 3 4 1 2 1 0 0 0 0 0 42
04915 รพ.สต.โคกก่อ 9 13 9 10 11 10 9 8 1 0 0 0 80
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
04917 รพ.สต.เกิ้ง 1 9 16 9 12 9 6 6 0 0 0 0 68
04918 รพ.สต.หนองจิก 16 7 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 41
04919 รพ.สต.อุปราช 2 2 3 3 6 1 0 0 0 0 0 0 17
04920 รพ.สต.โนนแต้ 13 8 17 22 9 24 20 6 0 0 0 0 119
04921 รพ.สต.ลาด 1 2 9 9 4 5 5 3 2 2 1 0 43
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 9 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 27
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 16 17 8 5 5 6 7 14 4 1 3 0 86
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 6 4 7 2 5 5 2 0 0 3 0 0 34
04925 รพ.สต.หนองโน 5 9 12 6 6 4 1 0 0 0 0 0 43
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 2 1 0 5 3 3 0 1 0 0 0 0 15
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 34 34 48 42 38 13 22 15 8 11 32 0 297
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 4 3 2 8 4 6 0 0 0 0 0 0 27
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 5 10 5 3 2 7 7 2 5 5 5 4 60
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 7 14 19 9 3 4 3 5 6 5 1 0 76
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2560
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 103 156 47 57 50 63 68 58 55 188 68 0 913
04912 รพ.สต.เขวา 45 88 35 56 45 51 29 27 20 57 273 0 726
04913 รพ.สต.ท่าตูม 56 51 43 31 52 31 35 51 34 363 118 8 873
04914 รพ.สต.หนองแวง 153 129 94 69 80 84 75 65 49 63 189 0 1,050
04915 รพ.สต.โคกก่อ 68 139 57 83 85 49 69 71 143 483 52 0 1,299
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 35 34 56 23 39 26 33 16 33 263 42 0 600
04917 รพ.สต.เกิ้ง 150 189 45 47 43 42 39 61 51 59 221 2 949
04918 รพ.สต.หนองจิก 96 135 90 70 102 62 57 41 50 257 95 0 1,055
04919 รพ.สต.อุปราช 41 56 49 39 14 44 44 30 40 173 33 0 563
04920 รพ.สต.โนนแต้ 88 61 75 65 109 64 68 84 69 367 173 0 1,223
04921 รพ.สต.ลาด 19 49 17 25 27 19 15 24 14 89 276 8 582
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 44 39 17 19 28 28 21 10 16 28 132 0 382
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 148 121 63 58 43 64 21 40 37 182 116 0 893
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 39 61 44 40 30 34 29 38 45 45 0 0 405
04925 รพ.สต.หนองโน 32 33 81 33 49 8 6 5 6 2 153 0 408
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 75 108 61 42 47 46 57 62 55 117 194 0 864
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 1,551 2,007 1,005 905 901 1,220 988 1,877 970 902 865 4 13,195
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 40 79 35 53 50 42 46 58 43 160 69 2 677
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 24 13 21 1 21 0 11 12 35 151 30 0 319
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 115 102 67 57 50 67 64 69 49 896 619 343 2,498
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 595 142 42 50 55 57 64 53 41 847 378 0 2,324
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 0 16
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2560
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 1 4 0 156 423 132 235 56 37 46 1 0 1,091
04912 รพ.สต.เขวา 67 58 204 12 395 76 46 43 273 177 572 0 1,923
04913 รพ.สต.ท่าตูม 49 39 29 47 31 238 118 85 261 134 148 28 1,207
04914 รพ.สต.หนองแวง 402 506 359 340 340 404 312 372 243 256 327 0 3,861
04915 รพ.สต.โคกก่อ 136 56 39 99 229 344 134 63 22 134 31 0 1,287
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 39 19 12 126 39 31 30 32 14 10 37 0 389
04917 รพ.สต.เกิ้ง 439 382 215 394 408 474 216 314 233 39 49 107 3,270
04918 รพ.สต.หนองจิก 77 141 136 220 71 350 251 396 99 69 58 0 1,868
04919 รพ.สต.อุปราช 19 24 19 205 6 158 14 13 24 195 7 0 684
04920 รพ.สต.โนนแต้ 90 95 64 193 148 160 164 72 130 374 352 0 1,842
04921 รพ.สต.ลาด 69 102 222 87 102 211 165 106 203 90 119 40 1,516
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 6 6 2 2 1 135 88 0 7 103 0 0 350
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 166 39 47 153 160 153 79 20 12 108 59 0 996
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 57 21 3 31 11 77 16 24 20 21 117 0 398
04925 รพ.สต.หนองโน 105 164 227 101 77 49 16 9 26 38 16 0 828
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 75 48 25 88 45 66 61 64 41 176 247 0 936
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 1,277 938 627 1,220 779 765 475 594 297 284 240 0 7,496
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 156 102 33 88 101 102 106 127 128 159 0 0 1,102
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 5 15 19 9 3 100 31 10 34 173 197 0 596
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 19 47 18 28 105 194 6 4 3,624 6 111 42 4,204
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 501 293 263 250 108 261 376 586 310 100 203 0 3,251
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 187 230 149 171 187 169 93 142 164 680 566 8 2,746
รายงาน การให้บริการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2560 (แฟ้ม NUTRITION)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 358 0 261 350 0 0 247 0 0 405 0 0 1,621
04912 รพ.สต.เขวา 9 0 191 9 0 0 85 0 185 280 0 0 759
04913 รพ.สต.ท่าตูม 263 0 274 245 0 0 239 0 230 239 0 0 1,490
04914 รพ.สต.หนองแวง 272 197 162 390 0 0 158 3 63 499 0 0 1,744
04915 รพ.สต.โคกก่อ 10 0 443 23 0 0 19 0 0 514 0 0 1,009
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 182 250 6 89 0 0 103 0 0 333 0 0 963
04917 รพ.สต.เกิ้ง 108 0 111 89 0 0 106 1 15 384 0 0 814
04918 รพ.สต.หนองจิก 292 0 229 334 0 0 317 0 0 396 0 0 1,568
04919 รพ.สต.อุปราช 219 1 188 208 0 0 13 0 3 411 0 0 1,043
04920 รพ.สต.โนนแต้ 277 203 100 344 0 0 40 0 283 46 0 0 1,293
04921 รพ.สต.ลาด 10 31 168 62 14 54 12 13 178 17 12 0 571
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 11 98 0 80 0 0 19 0 86 15 0 0 309
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 268 0 302 119 0 0 155 0 0 335 0 0 1,179
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 195 172 0 164 0 0 8 0 55 116 0 0 710
04925 รพ.สต.หนองโน 141 238 5 18 0 0 1 0 0 17 0 0 420
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 157 0 378 217 0 0 180 0 0 141 0 0 1,073
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 30,423 30,491 28,790 29,790 28,715 33,807 27,414 31,782 33,915 30,920 34,598 0 340,645
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 174 0 182 218 0 0 202 0 156 211 0 0 1,143
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 12 0 1 2 0 0 7 0 0 6 0 0 28
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 271 5,983 786 233 0 0 242 1 6,683 633 0 0 14,832
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 367 4,279 141 192 0 0 36 0 1 5,754 0 0 10,770
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 167 224 3 0 0 0 0 0 13 0 0 407
รายงาน การให้บริการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ 2560 (แฟ้ม SPECIALPP)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 46 14 8 20 53 32 30 38 17 22 0 0 280
04912 รพ.สต.เขวา 23 17 11 25 9 6 9 17 6 31 0 0 154
04913 รพ.สต.ท่าตูม 6 22 18 11 19 10 21 14 12 20 10 1 164
04914 รพ.สต.หนองแวง 244 49 70 299 67 46 151 146 39 50 10 0 1,171
04915 รพ.สต.โคกก่อ 35 31 29 35 38 19 26 34 19 58 18 0 342
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 25 10 21 14 14 6 28 31 10 12 0 0 171
04917 รพ.สต.เกิ้ง 51 34 46 54 32 40 34 49 36 23 19 0 418
04918 รพ.สต.หนองจิก 15 34 35 19 34 76 46 28 16 34 25 0 362
04919 รพ.สต.อุปราช 25 17 3 17 19 37 28 20 21 36 7 0 230
04920 รพ.สต.โนนแต้ 32 38 39 32 44 55 38 41 38 52 5 0 414
04921 รพ.สต.ลาด 9 15 20 13 10 17 10 4 13 16 11 0 138
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 15 6 12 12 8 7 9 7 13 15 3 0 107
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 21 13 20 15 27 22 29 30 20 14 9 0 220
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 20 20 44 19 32 51 25 32 16 34 1 0 294
04925 รพ.สต.หนองโน 42 20 35 15 8 27 29 28 17 11 11 0 243
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 22 17 20 14 7 12 13 15 12 22 11 0 165
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 26 32 34 252 32 32 30 16 19 15 26 0 514
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 0 0 21
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 32 24 28 28 32 32 22 40 29 25 28 2 322
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 0 0 14 8 9 11 5 1 75 27 0 150
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการคัดกรองเบาหวานความดัน ปีงบประมาณ 2560
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 0 0 433 2,125 29 366 0 0 0 0 0 0 2,953
04912 รพ.สต.เขวา 0 0 2,267 82 501 161 0 0 0 0 0 0 3,011
04913 รพ.สต.ท่าตูม 0 0 87 2,267 425 28 0 0 0 0 0 0 2,807
04914 รพ.สต.หนองแวง 0 0 713 3,438 332 1 0 0 0 0 0 0 4,484
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 133 324 1,043 223 769 0 0 0 0 0 0 2,492
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 34 630 545 445 0 0 0 0 0 0 1,654
04917 รพ.สต.เกิ้ง 400 79 236 862 1,765 2 0 0 0 0 0 0 3,344
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 0 874 1,271 314 390 0 0 0 0 0 0 2,849
04919 รพ.สต.อุปราช 0 0 0 2,320 69 4 0 0 0 0 0 0 2,393
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 0 0 1,450 584 1,513 0 0 0 0 0 0 3,547
04921 รพ.สต.ลาด 0 0 546 1,136 131 104 0 0 0 0 0 0 1,917
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 0 498 370 210 115 0 0 0 0 0 0 1,193
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 0 0 5 1,693 2 149 0 0 0 0 0 0 1,849
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 0 581 884 21 8 0 0 0 0 0 0 1,494
04925 รพ.สต.หนองโน 0 430 681 611 135 152 0 0 0 0 0 0 2,009
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 0 0 538 482 559 400 0 0 0 0 0 0 1,979
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 0 483 522 571 882 1,052 469 812 2,969 1,425 966 0 10,151
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 0 0 400 771 1,136 140 0 0 0 0 0 0 2,447
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 0 0 0 406 3,715 0 0 0 0 0 0 4,121
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 423 448 989 594 1,858 477 0 0 0 0 0 0 4,789
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 0 5 4,391 0 367 0 0 0 0 0 0 4,763
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 2,627 3,160 2,071 3,159 1,365 122 7 0 0 0 2,136 0 14,647
รายงาน การให้บริการเชิงรุก ปีงบประมาณ 2560
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 0 226 112 812 421 6 228 61 2 177 0 0 2,045
04912 รพ.สต.เขวา 68 58 381 391 466 624 48 45 277 178 571 0 3,107
04913 รพ.สต.ท่าตูม 684 653 622 634 652 665 605 625 579 527 594 70 6,910
04914 รพ.สต.หนองแวง 194 208 160 722 567 369 522 869 680 303 247 0 4,841
04915 รพ.สต.โคกก่อ 186 199 50 53 74 330 107 3 1 4 3 0 1,010
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 158 40 21 22 94 197 0 0 0 0 0 0 532
04917 รพ.สต.เกิ้ง 1,164 1,797 1,273 2,314 2,056 2,046 573 849 1,909 396 276 675 15,328
04918 รพ.สต.หนองจิก 4 4 197 289 270 336 0 70 156 0 121 0 1,447
04919 รพ.สต.อุปราช 223 245 242 788 672 727 34 218 204 569 63 0 3,985
04920 รพ.สต.โนนแต้ 64 265 17 13 12 544 156 163 98 0 89 0 1,421
04921 รพ.สต.ลาด 68 64 59 48 364 479 34 2 1 1 1 0 1,121
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 3 6 0 19 192 274 2 0 1 0 0 0 497
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 367 241 157 376 420 161 109 194 82 140 97 0 2,344
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 6 6 5 3 38 386 4 0 3 6 0 0 457
04925 รพ.สต.หนองโน 130 79 42 543 213 54 106 124 4 78 222 286 1,881
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 62 88 47 52 154 556 2 0 0 0 1 0 962
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 110 142 82 176 176 81 59 0 13 208 176 0 1,223
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 13 7 10 250 390 92 298 398 610 72 49 0 2,189
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 37 82 67 21 7 832 2,939 108 37 0 0 0 4,130
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 376 147 125 878 993 1,635 293 178 120 228 83 317 5,373
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 28 140 2,954 65 1 2 5 6 4 3 22 0 3,230
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 0 8 0 0 20 2 1 0 6 43 0 80