OP/PP Individual Records
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 324 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446
04913 รพ.สต.ท่าตูม 2,038 1,282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,320
04914 รพ.สต.หนองแวง 1,182 1,162 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,369
04915 รพ.สต.โคกก่อ 751 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,141
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 721 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,091
04917 รพ.สต.เกิ้ง 609 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 769
04918 รพ.สต.หนองจิก 249 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327
04919 รพ.สต.อุปราช 880 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,587
04920 รพ.สต.โนนแต้ 1,269 1,878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,147
04921 รพ.สต.ลาด 466 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 375 1,366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,741
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 376 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 658
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 45,402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,402
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 292 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 404 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการฝากครรภ์ ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
04913 รพ.สต.ท่าตูม 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
04914 รพ.สต.หนองแวง 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
04915 รพ.สต.โคกก่อ 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
04917 รพ.สต.เกิ้ง 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04918 รพ.สต.หนองจิก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการตรวจหลังคลอด ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04915 รพ.สต.โคกก่อ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 49 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
04913 รพ.สต.ท่าตูม 75 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
04914 รพ.สต.หนองแวง 53 65 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159
04915 รพ.สต.โคกก่อ 82 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
04917 รพ.สต.เกิ้ง 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04918 รพ.สต.หนองจิก 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
04919 รพ.สต.อุปราช 23 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
04920 รพ.สต.โนนแต้ 50 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
04921 รพ.สต.ลาด 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 1,562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,564
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
04913 รพ.สต.ท่าตูม 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
04914 รพ.สต.หนองแวง 115 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
04915 รพ.สต.โคกก่อ 129 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 18 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
04918 รพ.สต.หนองจิก 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04919 รพ.สต.อุปราช 68 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
04920 รพ.สต.โนนแต้ 366 1,099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,465
04921 รพ.สต.ลาด 23 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 21 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
รายงาน การให้บริการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2566 (แฟ้ม NUTRITION)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 320 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440
04913 รพ.สต.ท่าตูม 2,038 1,285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,323
04914 รพ.สต.หนองแวง 1,174 1,161 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,360
04915 รพ.สต.โคกก่อ 1,060 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,449
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 720 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,090
04917 รพ.สต.เกิ้ง 607 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 767
04918 รพ.สต.หนองจิก 317 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443
04919 รพ.สต.อุปราช 874 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,575
04920 รพ.สต.โนนแต้ 1,236 1,861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,097
04921 รพ.สต.ลาด 464 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 376 1,378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,754
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 375 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 27,942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,942
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 289 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 1,362 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,944
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297
รายงาน การให้บริการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ 2566 (แฟ้ม SPECIALPP)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
04919 รพ.สต.อุปราช 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการคัดกรองเบาหวานความดัน ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04914 รพ.สต.หนองแวง 780 1,214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,994
04915 รพ.สต.โคกก่อ 184 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313
04919 รพ.สต.อุปราช 0 1,030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,030
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 19 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221
รายงาน การให้บริการเชิงรุก ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
04913 รพ.สต.ท่าตูม 742 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889
04914 รพ.สต.หนองแวง 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
04915 รพ.สต.โคกก่อ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
04919 รพ.สต.อุปราช 6 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62