OP/PP Individual Records
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2562
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 582 955 1,215 2,807 1,333 0 0 0 0 0 0 0 6,892
04912 รพ.สต.เขวา 1,150 1,034 3,043 889 54 0 0 0 0 0 0 0 6,170
04913 รพ.สต.ท่าตูม 2,176 2,555 2,110 5,109 1,515 0 0 0 0 0 0 0 13,465
04914 รพ.สต.หนองแวง 1,643 1,911 942 3,667 2,793 0 0 0 0 0 0 0 10,956
04915 รพ.สต.โคกก่อ 917 1,060 1,472 2,276 576 0 0 0 0 0 0 0 6,301
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 559 598 663 1,718 824 0 0 0 0 0 0 0 4,362
04917 รพ.สต.เกิ้ง 846 1,147 2,496 3,399 366 0 0 0 0 0 0 0 8,254
04918 รพ.สต.หนองจิก 995 1,197 1,760 3,252 0 0 0 0 0 0 0 0 7,204
04919 รพ.สต.อุปราช 753 625 720 1,998 394 0 0 0 0 0 0 0 4,490
04920 รพ.สต.โนนแต้ 984 2,684 1,163 3,113 885 0 0 0 0 0 0 0 8,829
04921 รพ.สต.ลาด 1,837 990 3,756 3,204 510 0 0 0 0 0 0 0 10,297
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 869 781 861 825 223 0 0 0 0 0 0 0 3,559
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 654 1,058 1,085 2,250 838 0 0 0 0 0 0 0 5,885
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 534 650 710 1,339 30 0 0 0 0 0 0 0 3,263
04925 รพ.สต.หนองโน 1,259 1,276 1,343 1,852 1,523 0 0 0 0 0 0 0 7,253
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 752 1,050 703 704 114 0 0 0 0 0 0 0 3,323
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 49,672 47,592 43,346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140,610
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 928 670 701 729 0 0 0 0 0 0 0 0 3,028
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 527 491 1,968 1,192 0 0 0 0 0 0 0 0 4,178
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 3,234 8,078 3,760 2,765 144 0 0 0 0 0 0 0 17,981
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1,506 1,863 2,042 394 0 0 0 0 0 0 0 0 5,805
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 4,083 2,913 1,360 1,669 1,809 0 0 0 0 0 0 0 11,834
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการฝากครรภ์ ปีงบประมาณ 2562
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
04912 รพ.สต.เขวา 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7
04914 รพ.สต.หนองแวง 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04915 รพ.สต.โคกก่อ 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8
04917 รพ.สต.เกิ้ง 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04919 รพ.สต.อุปราช 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
04920 รพ.สต.โนนแต้ 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
04921 รพ.สต.ลาด 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 7 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 18
04925 รพ.สต.หนองโน 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 640 560 544 12 2 0 0 0 0 0 0 0 1,758
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 3 11 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว ปีงบประมาณ 2562
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 6 4 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 21
04912 รพ.สต.เขวา 11 15 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 52
04913 รพ.สต.ท่าตูม 11 17 13 24 4 0 0 0 0 0 0 0 69
04914 รพ.สต.หนองแวง 13 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 33
04915 รพ.สต.โคกก่อ 17 13 15 14 5 0 0 0 0 0 0 0 64
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 5 8 3 10 4 0 0 0 0 0 0 0 30
04918 รพ.สต.หนองจิก 8 8 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 27
04919 รพ.สต.อุปราช 3 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18
04920 รพ.สต.โนนแต้ 12 10 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 42
04921 รพ.สต.ลาด 8 18 7 11 8 0 0 0 0 0 0 0 52
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 12 12 14 14 3 0 0 0 0 0 0 0 55
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 13 14 14 14 8 0 0 0 0 0 0 0 63
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 8 14 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 41
04925 รพ.สต.หนองโน 19 9 7 13 6 0 0 0 0 0 0 0 54
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 137 137 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 7 10 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 32
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 32 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการตรวจหลังคลอด ปีงบประมาณ 2562
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 3 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 16
04912 รพ.สต.เขวา 11 5 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 49
04913 รพ.สต.ท่าตูม 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
04914 รพ.สต.หนองแวง 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
04915 รพ.สต.โคกก่อ 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 4 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 11
04917 รพ.สต.เกิ้ง 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
04918 รพ.สต.หนองจิก 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
04919 รพ.สต.อุปราช 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
04920 รพ.สต.โนนแต้ 23 14 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 46
04921 รพ.สต.ลาด 11 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 27
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 2 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 12
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 6 12 7 6 4 0 0 0 0 0 0 0 35
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
04925 รพ.สต.หนองโน 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 12 181 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 9 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 12 18 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 47
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 7 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2562
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 41 42 52 40 27 0 0 0 0 0 0 0 202
04912 รพ.สต.เขวา 37 53 8 41 0 0 0 0 0 0 0 0 139
04913 รพ.สต.ท่าตูม 28 37 24 31 0 0 0 0 0 0 0 0 120
04914 รพ.สต.หนองแวง 61 53 40 43 33 0 0 0 0 0 0 0 230
04915 รพ.สต.โคกก่อ 86 108 64 104 45 0 0 0 0 0 0 0 407
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 41 33 44 25 0 0 0 0 0 0 0 0 143
04917 รพ.สต.เกิ้ง 32 59 15 42 0 0 0 0 0 0 0 0 148
04918 รพ.สต.หนองจิก 47 51 48 66 0 0 0 0 0 0 0 0 212
04919 รพ.สต.อุปราช 86 15 34 27 19 0 0 0 0 0 0 0 181
04920 รพ.สต.โนนแต้ 52 97 72 60 21 0 0 0 0 0 0 0 302
04921 รพ.สต.ลาด 34 28 35 25 0 0 0 0 0 0 0 0 122
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 15 16 15 25 0 0 0 0 0 0 0 0 71
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 31 34 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 120
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 16 36 30 35 0 0 0 0 0 0 0 0 117
04925 รพ.สต.หนองโน 46 27 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 26 47 31 32 0 0 0 0 0 0 0 0 136
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 1,209 945 931 18 0 0 0 0 0 0 0 0 3,103
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 49 23 42 10 0 0 0 0 0 0 0 0 124
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 7 13 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 25
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 406 2,512 64 67 18 0 0 0 0 0 0 0 3,067
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 47 153 38 14 0 0 0 0 0 0 0 0 252
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2562
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 41 145 51 196 214 0 0 0 0 0 0 0 647
04912 รพ.สต.เขวา 58 276 25 37 5 0 0 0 0 0 0 0 401
04913 รพ.สต.ท่าตูม 135 206 99 200 29 0 0 0 0 0 0 0 669
04914 รพ.สต.หนองแวง 686 704 242 96 270 0 0 0 0 0 0 0 1,998
04915 รพ.สต.โคกก่อ 83 208 50 144 30 0 0 0 0 0 0 0 515
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 17 22 23 27 8 0 0 0 0 0 0 0 97
04917 รพ.สต.เกิ้ง 51 123 84 155 30 0 0 0 0 0 0 0 443
04918 รพ.สต.หนองจิก 267 41 65 27 0 0 0 0 0 0 0 0 400
04919 รพ.สต.อุปราช 1 58 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 62
04920 รพ.สต.โนนแต้ 182 160 351 809 27 0 0 0 0 0 0 0 1,529
04921 รพ.สต.ลาด 248 272 1,075 500 24 0 0 0 0 0 0 0 2,119
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 85 124 40 165 70 0 0 0 0 0 0 0 484
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 48 22 22 18 3 0 0 0 0 0 0 0 113
04925 รพ.สต.หนองโน 337 453 185 157 31 0 0 0 0 0 0 0 1,163
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 60 63 49 28 0 0 0 0 0 0 0 0 200
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 285 262 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 604
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 104 98 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 218
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 80 26 900 67 7 0 0 0 0 0 0 0 1,080
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 141 311 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 149 216 149 193 73 0 0 0 0 0 0 0 780
รายงาน การให้บริการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2562 (แฟ้ม NUTRITION)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 583 950 1,271 2,744 1,302 0 0 0 0 0 0 0 6,850
04912 รพ.สต.เขวา 1,125 996 3,143 819 53 0 0 0 0 0 0 0 6,136
04913 รพ.สต.ท่าตูม 2,133 2,551 2,100 5,105 1,511 0 0 0 0 0 0 0 13,400
04914 รพ.สต.หนองแวง 1,629 1,948 933 3,645 2,776 0 0 0 0 0 0 0 10,931
04915 รพ.สต.โคกก่อ 902 1,049 1,579 2,259 573 0 0 0 0 0 0 0 6,362
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 554 614 452 1,708 820 0 0 0 0 0 0 0 4,148
04917 รพ.สต.เกิ้ง 838 1,143 2,390 3,429 365 0 0 0 0 0 0 0 8,165
04918 รพ.สต.หนองจิก 992 1,190 1,959 3,238 0 0 0 0 0 0 0 0 7,379
04919 รพ.สต.อุปราช 751 615 745 1,985 386 0 0 0 0 0 0 0 4,482
04920 รพ.สต.โนนแต้ 912 2,476 1,157 3,076 878 0 0 0 0 0 0 0 8,499
04921 รพ.สต.ลาด 185 16 232 29 0 0 0 0 0 0 0 0 462
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 862 772 844 818 220 0 0 0 0 0 0 0 3,516
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 653 1,040 1,082 2,242 839 0 0 0 0 0 0 0 5,856
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 527 644 682 1,464 30 0 0 0 0 0 0 0 3,347
04925 รพ.สต.หนองโน 1,241 1,243 1,403 1,846 1,504 0 0 0 0 0 0 0 7,237
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 743 1,052 698 896 113 0 0 0 0 0 0 0 3,502
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 33,136 30,965 28,460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,561
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 937 679 707 737 0 0 0 0 0 0 0 0 3,060
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 520 490 1,918 1,181 0 0 0 0 0 0 0 0 4,109
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 3,230 8,170 3,578 2,749 123 0 0 0 0 0 0 0 17,850
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1,713 5,116 1,997 362 0 0 0 0 0 0 0 0 9,188
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 2 0 0 672 0 0 0 0 0 0 0 0 674
รายงาน การให้บริการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ 2562 (แฟ้ม SPECIALPP)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 9 17 13 26 11 0 0 0 0 0 0 0 76
04912 รพ.สต.เขวา 17 46 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 84
04913 รพ.สต.ท่าตูม 6 7 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 31
04914 รพ.สต.หนองแวง 49 41 48 145 19 0 0 0 0 0 0 0 302
04915 รพ.สต.โคกก่อ 25 26 14 26 0 0 0 0 0 0 0 0 91
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 22 24 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 72
04917 รพ.สต.เกิ้ง 43 36 21 16 0 0 0 0 0 0 0 0 116
04918 รพ.สต.หนองจิก 15 26 32 11 0 0 0 0 0 0 0 0 84
04919 รพ.สต.อุปราช 19 11 11 23 6 0 0 0 0 0 0 0 70
04920 รพ.สต.โนนแต้ 51 52 52 124 16 0 0 0 0 0 0 0 295
04921 รพ.สต.ลาด 16 16 7 13 1 0 0 0 0 0 0 0 53
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 11 10 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 13 32 16 14 4 0 0 0 0 0 0 0 79
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 6 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 28
04925 รพ.สต.หนองโน 19 19 23 21 0 0 0 0 0 0 0 0 82
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 13 39 37 34 0 0 0 0 0 0 0 0 123
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 10 10 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 49
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 21 18 19 21 0 0 0 0 0 0 0 0 79
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 31 34 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการคัดกรองเบาหวานความดัน ปีงบประมาณ 2562
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 222 734 1,150 604 0 0 0 0 0 0 0 0 2,710
04912 รพ.สต.เขวา 0 0 2,624 17 0 0 0 0 0 0 0 0 2,641
04913 รพ.สต.ท่าตูม 0 803 1,351 19 0 0 0 0 0 0 0 0 2,173
04914 รพ.สต.หนองแวง 2 1,180 1,009 1,446 0 0 0 0 0 0 0 0 3,637
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 249 1,570 541 9 0 0 0 0 0 0 0 2,369
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 18 218 511 1,022 0 0 0 0 0 0 0 0 1,769
04917 รพ.สต.เกิ้ง 0 0 2,958 1,439 5 0 0 0 0 0 0 0 4,402
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 271 1,409 1,373 0 0 0 0 0 0 0 0 3,053
04919 รพ.สต.อุปราช 0 1,235 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,931
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 467 1,799 1,102 0 0 0 0 0 0 0 0 3,368
04921 รพ.สต.ลาด 0 234 1,542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,776
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 563 347 51 191 0 0 0 0 0 0 0 1,152
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 0 0 1,705 182 0 0 0 0 0 0 0 0 1,887
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 0 2 1,754 0 0 0 0 0 0 0 0 1,756
04925 รพ.สต.หนองโน 0 1,325 1,883 85 0 0 0 0 0 0 0 0 3,293
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 0 255 1,497 201 0 0 0 0 0 0 0 0 1,953
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 567 572 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,645
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 0 0 1 2,098 0 0 0 0 0 0 0 0 2,099
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 0 3,527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,527
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 849 631 1,206 319 17 0 0 0 0 0 0 0 3,022
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 1 1,102 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1,116
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 2 2 0 44 28 0 0 0 0 0 0 0 76
รายงาน การให้บริการเชิงรุก ปีงบประมาณ 2562
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 4 3 6 1,300 6 0 0 0 0 0 0 0 1,319
04912 รพ.สต.เขวา 70 287 892 63 5 0 0 0 0 0 0 0 1,317
04913 รพ.สต.ท่าตูม 730 807 761 1,028 626 0 0 0 0 0 0 0 3,952
04914 รพ.สต.หนองแวง 30 198 132 376 2 0 0 0 0 0 0 0 738
04915 รพ.สต.โคกก่อ 10 26 193 224 3 0 0 0 0 0 0 0 456
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 108 80 1 239 0 0 0 0 0 0 0 0 428
04917 รพ.สต.เกิ้ง 499 652 250 1,023 201 0 0 0 0 0 0 0 2,625
04918 รพ.สต.หนองจิก 639 17 234 177 0 0 0 0 0 0 0 0 1,067
04919 รพ.สต.อุปราช 82 229 60 555 6 0 0 0 0 0 0 0 932
04920 รพ.สต.โนนแต้ 16 24 7 335 400 0 0 0 0 0 0 0 782
04921 รพ.สต.ลาด 172 37 1,261 20 17 0 0 0 0 0 0 0 1,507
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 9 6 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 28
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 31 513 349 510 206 0 0 0 0 0 0 0 1,609
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 9 323 116 1 0 0 0 0 0 0 0 0 449
04925 รพ.สต.หนองโน 140 9 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 207
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 290 259 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 20 30 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 85
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 12 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 1,589 29,589 6,027 688 13 0 0 0 0 0 0 0 37,906
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 56 35 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 98
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 545 832 596 1,168 183 0 0 0 0 0 0 0 3,324