OP/PP Individual Records
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 699 1,877 2,669 4,043 1,391 1,056 706 639 136 0 0 0 13,216
04912 รพ.สต.เขวา 477 630 1,249 1,307 1,510 905 1,419 967 677 0 0 0 9,141
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1,448 2,162 2,804 3,135 3,117 2,452 2,061 1,635 1,791 0 0 0 20,605
04914 รพ.สต.หนองแวง 799 1,565 2,280 4,346 2,347 2,399 1,212 845 1,191 0 0 0 16,984
04915 รพ.สต.โคกก่อ 552 870 2,235 3,249 1,734 3,958 1,595 1,197 2,106 0 0 0 17,496
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 272 1,688 858 1,022 1,517 1,794 1,178 966 3,136 0 0 0 12,431
04917 รพ.สต.เกิ้ง 851 2,491 2,333 3,613 665 981 417 563 437 0 0 0 12,351
04918 รพ.สต.หนองจิก 625 547 1,811 2,952 2,433 1,650 794 616 745 0 0 0 12,173
04919 รพ.สต.อุปราช 594 924 2,140 2,930 4,458 1,558 805 713 635 0 0 0 14,757
04920 รพ.สต.โนนแต้ 664 666 656 1,227 1,741 1,595 1,069 1,709 2,002 0 0 0 11,329
04921 รพ.สต.ลาด 555 759 1,229 2,376 1,953 961 824 602 473 0 0 0 9,732
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 530 1,881 1,076 1,423 889 1,364 1,053 1,143 921 0 0 0 10,280
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 431 1,185 689 4,115 4,453 5,537 2,727 894 1,277 0 0 0 21,308
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 495 327 781 1,892 2,129 3,171 417 0 0 0 0 0 9,212
04925 รพ.สต.หนองโน 454 850 1,126 1,597 2,660 947 690 974 819 0 0 0 10,117
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 311 344 995 932 1,137 1,137 667 645 869 0 0 0 7,037
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 95,234 80,217 79,278 68,206 70,981 79,020 73,953 62,748 0 0 0 0 609,637
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 541 1,135 1,403 1,184 1,205 1,046 578 916 623 0 0 0 8,631
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 4,228 2,567 852 1,146 0 0 0 0 0 0 0 0 8,793
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 705 709 926 743 875 1,992 1,254 843 718 0 0 0 8,765
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 435 695 1,727 1,076 874 733 388 93 0 0 0 0 6,021
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการฝากครรภ์ ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04913 รพ.สต.ท่าตูม 6 7 5 2 2 3 2 0 1 0 0 0 28
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 1 5 1 0 5 0 1 0 0 0 0 13
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
04918 รพ.สต.หนองจิก 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
04919 รพ.สต.อุปราช 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
04921 รพ.สต.ลาด 7 6 3 4 3 2 3 1 0 0 0 0 29
04925 รพ.สต.หนองโน 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 2 2 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 10
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 446 551 516 507 498 548 524 262 1 0 0 0 3,853
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 4 3 4 2 4 3 6 2 1 0 0 0 29
04912 รพ.สต.เขวา 15 8 15 10 10 15 8 7 11 0 0 0 99
04913 รพ.สต.ท่าตูม 14 11 13 9 8 9 15 8 5 0 0 0 92
04914 รพ.สต.หนองแวง 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04915 รพ.สต.โคกก่อ 13 10 10 10 7 14 11 10 8 0 0 0 93
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 3 7 3 7 3 2 7 4 4 0 0 0 40
04917 รพ.สต.เกิ้ง 6 5 6 6 3 3 3 1 2 0 0 0 35
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 4 1 0 4 4 3 3 3 0 0 0 22
04919 รพ.สต.อุปราช 3 2 3 1 2 3 1 2 2 0 0 0 19
04920 รพ.สต.โนนแต้ 4 1 10 2 3 14 8 16 4 0 0 0 62
04921 รพ.สต.ลาด 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 6
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 10 7 8 16 6 14 6 9 12 0 0 0 88
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 2 11 12 10 6 11 4 10 6 0 0 0 72
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 13 15 15 11 20 15 9 0 0 0 0 0 98
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 5
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 112 103 136 110 113 114 89 70 0 0 0 0 847
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 2 7 6 6 7 7 9 6 2 0 0 0 52
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 1 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 7
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 13 16 22 11 12 10 11 1 0 0 0 0 96
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการตรวจหลังคลอด ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 3 7 5 0 3 6 3 0 0 0 0 0 27
04912 รพ.สต.เขวา 5 4 0 8 6 4 5 1 0 0 0 0 33
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1 0 4 2 0 0 2 5 0 0 0 0 14
04914 รพ.สต.หนองแวง 16 8 5 6 2 7 6 1 0 0 0 0 51
04915 รพ.สต.โคกก่อ 8 9 13 12 7 17 10 3 3 0 0 0 82
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 6 5 15 5 0 0 1 0 0 0 0 0 32
04918 รพ.สต.หนองจิก 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
04919 รพ.สต.อุปราช 5 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 12
04921 รพ.สต.ลาด 7 3 5 5 5 5 1 2 0 0 0 0 33
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 6 5 8 5 1 2 1 0 0 0 0 0 28
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 2 1 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 17
04925 รพ.สต.หนองโน 3 9 4 8 5 4 0 0 0 0 0 0 33
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 2 1 3 4 2 6 2 1 0 0 0 0 21
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 147 167 183 123 111 131 114 146 0 0 0 0 1,122
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 1 6 2 9 4 2 0 0 0 0 0 0 24
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 233 61 418 290 679 313 228 192 0 0 0 0 2,414
04912 รพ.สต.เขวา 57 195 1,280 1,232 826 408 255 338 155 0 0 0 4,746
04913 รพ.สต.ท่าตูม 54 258 951 324 726 269 173 304 259 0 0 0 3,318
04914 รพ.สต.หนองแวง 80 266 757 828 1,320 481 364 327 181 0 0 0 4,604
04915 รพ.สต.โคกก่อ 105 278 1,011 1,324 794 366 350 636 332 0 0 0 5,196
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 47 213 540 492 480 380 263 155 367 0 0 0 2,937
04917 รพ.สต.เกิ้ง 28 189 182 405 340 627 170 270 37 0 0 0 2,248
04918 รพ.สต.หนองจิก 55 213 391 338 1,109 370 153 377 318 0 0 0 3,324
04919 รพ.สต.อุปราช 30 118 415 358 619 308 119 206 321 0 0 0 2,494
04920 รพ.สต.โนนแต้ 32 27 138 631 805 725 301 306 410 0 0 0 3,375
04921 รพ.สต.ลาด 31 11 334 502 390 399 336 68 46 0 0 0 2,117
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 13 262 309 734 311 318 216 42 113 0 0 0 2,318
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 118 45 392 608 647 334 212 215 190 0 0 0 2,761
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 28 17 95 393 729 282 30 0 0 0 0 0 1,574
04925 รพ.สต.หนองโน 42 217 410 449 996 427 159 514 188 0 0 0 3,402
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 65 24 556 441 724 382 165 226 244 0 0 0 2,827
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 52,686 33,793 30,942 16,039 12,185 5,927 5,684 8,828 1 0 1 0 166,086
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 64 223 141 135 428 181 101 285 341 0 0 0 1,899
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 53 62 65 51 0 0 3 0 0 0 0 0 234
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 227 67 293 47 108 316 518 94 19 0 0 0 1,689
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 0 173 208 0 0 0 0 0 0 0 0 381
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 4 4 8 2 168 91 1 95 72 0 0 0 445
04912 รพ.สต.เขวา 10 9 120 158 327 32 139 30 14 0 0 0 839
04913 รพ.สต.ท่าตูม 11 26 76 39 116 36 43 92 10 0 0 0 449
04914 รพ.สต.หนองแวง 21 41 90 216 147 177 140 52 123 0 0 0 1,007
04915 รพ.สต.โคกก่อ 29 35 16 3 130 191 10 4 43 0 0 0 461
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 19 14 175 152 0 16 22 0 0 0 398
04917 รพ.สต.เกิ้ง 30 50 54 154 15 34 24 17 88 0 0 0 466
04918 รพ.สต.หนองจิก 28 22 23 13 20 35 37 16 39 0 0 0 233
04919 รพ.สต.อุปราช 78 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
04920 รพ.สต.โนนแต้ 15 24 31 134 459 346 11 20 94 0 0 0 1,134
04921 รพ.สต.ลาด 16 21 336 311 234 9 18 129 67 0 0 0 1,141
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 0 9 7 1 0 1 5 12 14 0 0 0 49
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 5 143 58 208 37 0 0 0 0 0 0 451
04925 รพ.สต.หนองโน 0 145 0 112 18 0 0 0 0 0 0 0 275
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 0 3 18 31 13 201 13 45 115 0 0 0 439
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 106 81 101 113 108 99 96 110 0 0 0 0 814
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 2 4 11 41 0 0 1 5 4 0 0 0 68
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 28 161 37 25 0 0 0 0 0 0 0 0 251
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 105
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 22 93 137 130 9 0 0 0 0 0 0 0 391
รายงาน การให้บริการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2565 (แฟ้ม NUTRITION)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 693 1,821 2,568 3,912 1,374 1,049 695 627 136 0 0 0 12,875
04912 รพ.สต.เขวา 458 617 1,210 1,285 1,487 886 1,394 951 668 0 0 0 8,956
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1,447 2,152 2,856 3,129 3,097 2,437 2,090 1,633 1,821 0 0 0 20,662
04914 รพ.สต.หนองแวง 795 1,644 2,267 4,323 2,353 2,407 1,212 945 1,328 0 0 0 17,274
04915 รพ.สต.โคกก่อ 563 854 2,368 3,390 1,718 3,911 1,574 1,188 2,087 0 0 0 17,653
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 263 1,653 845 1,082 1,541 1,809 1,176 965 3,425 0 0 0 12,759
04917 รพ.สต.เกิ้ง 1,046 2,456 2,293 3,604 662 981 416 557 437 0 0 0 12,452
04918 รพ.สต.หนองจิก 617 530 1,784 2,907 2,399 1,645 785 619 729 0 0 0 12,015
04919 รพ.สต.อุปราช 586 922 2,302 2,872 4,343 1,548 802 712 631 0 0 0 14,718
04920 รพ.สต.โนนแต้ 649 657 1,036 1,210 1,724 1,585 1,048 1,681 2,369 0 0 0 11,959
04921 รพ.สต.ลาด 488 820 1,194 2,425 1,904 955 943 590 469 0 0 0 9,788
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 529 1,860 1,105 1,421 887 1,359 1,046 1,139 921 0 0 0 10,267
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 430 1,204 690 4,102 4,427 5,496 2,719 923 1,274 0 0 0 21,265
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 496 327 809 2,042 2,147 3,153 462 0 0 0 0 0 9,436
04925 รพ.สต.หนองโน 452 819 1,107 1,555 2,608 1,018 685 970 816 0 0 0 10,030
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 307 351 994 926 1,135 1,126 648 635 864 0 0 0 6,986
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 73,111 57,919 54,920 41,759 39,221 42,411 39,781 24,955 0 0 0 0 374,077
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 542 1,130 1,485 1,177 1,205 1,046 578 1,061 707 0 0 0 8,931
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 32 24 42 22 0 0 0 0 0 0 0 0 120
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 726 693 986 707 862 1,882 1,366 976 582 0 0 0 8,780
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 433 692 1,722 1,067 872 733 388 92 0 0 0 0 5,999
รายงาน การให้บริการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ 2565 (แฟ้ม SPECIALPP)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 29 35 24 27 33 32 31 19 2 0 0 0 232
04912 รพ.สต.เขวา 46 32 28 24 27 29 31 22 42 0 0 0 281
04913 รพ.สต.ท่าตูม 27 28 42 17 2 0 0 0 18 0 0 0 134
04914 รพ.สต.หนองแวง 32 25 37 22 12 47 27 29 1 0 0 0 232
04915 รพ.สต.โคกก่อ 27 31 39 32 26 32 19 33 6 0 0 0 245
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 15 28 19 29 20 18 12 31 23 0 0 0 195
04917 รพ.สต.เกิ้ง 39 43 31 30 16 26 18 13 1 0 0 0 217
04918 รพ.สต.หนองจิก 36 25 29 36 35 38 30 13 0 0 0 0 242
04919 รพ.สต.อุปราช 22 22 16 24 19 22 13 20 4 0 0 0 162
04920 รพ.สต.โนนแต้ 7 0 0 0 0 18 15 0 0 0 0 0 40
04921 รพ.สต.ลาด 8 8 9 21 19 31 23 12 2 0 0 0 133
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 17 10 10 46 17 2 39 36 1 0 0 0 178
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 10 36 14 21 13 10 22 23 21 0 0 0 170
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 17 14 23 15 21 13 0 0 0 0 0 0 103
04925 รพ.สต.หนองโน 17 22 30 24 12 28 24 15 13 0 0 0 185
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 15 23 24 14 15 18 13 14 0 0 0 0 136
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 24 18 11 15 7 26 22 0 0 0 0 0 123
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 11 35 28 30 24 20 16 6 0 0 0 0 170
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการคัดกรองเบาหวานความดัน ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 0 0 2,310 258 0 0 0 0 1 0 0 0 2,569
04912 รพ.สต.เขวา 0 1 731 1,979 151 29 53 36 21 0 0 0 3,001
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1 161 2,089 61 0 0 0 0 0 0 0 0 2,312
04914 รพ.สต.หนองแวง 0 606 3,427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,033
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 590 813 642 203 185 0 0 0 0 0 0 2,433
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 15 992 865 0 0 0 0 0 0 0 0 1,872
04917 รพ.สต.เกิ้ง 3 1,845 1,228 963 0 0 0 17 0 0 0 0 4,056
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 1 597 1,595 982 10 0 0 0 0 0 0 3,185
04919 รพ.สต.อุปราช 0 1,196 677 95 0 0 0 2 1 0 0 0 1,971
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 0 1,159 1,735 527 526 2 602 333 0 0 0 4,884
04921 รพ.สต.ลาด 0 0 1,706 118 0 0 0 10 0 0 0 0 1,834
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 367 228 416 0 0 0 0 0 0 0 0 1,011
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 915 521 920 37 0 0 0 3 0 0 0 0 2,396
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 0 775 668 0 0 0 0 0 0 0 0 1,443
04925 รพ.สต.หนองโน 0 33 1,584 631 0 0 0 0 17 0 0 0 2,265
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 0 0 712 195 0 0 112 453 589 0 0 0 2,061
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 52 759 735 801 703 802 487 681 0 0 0 0 5,020
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 0 441 1,608 28 0 0 0 0 0 0 0 0 2,077
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 668 1,488 1,099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,255
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 0 146 915 186 0 0 0 0 0 0 0 1,247
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 0 0 155 63 0 0 0 0 0 0 0 218
รายงาน การให้บริการเชิงรุก ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 6 6 4 2 6 312 66 277 140 0 0 0 819
04912 รพ.สต.เขวา 10 9 121 157 327 32 257 70 22 0 0 0 1,005
04913 รพ.สต.ท่าตูม 563 702 1,024 828 1,104 770 838 893 553 0 0 0 7,275
04914 รพ.สต.หนองแวง 17 6 5 6 2 8 7 3 0 0 0 0 54
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 6 15 65 166 0 138 126 5 0 0 0 521
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
04917 รพ.สต.เกิ้ง 67 141 318 1,926 45 67 76 47 565 0 0 0 3,252
04918 รพ.สต.หนองจิก 6 9 1,499 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1,515
04919 รพ.สต.อุปราช 51 1 16 45 369 503 2 0 0 0 0 0 987
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0 0 0 625
04921 รพ.สต.ลาด 0 0 427 896 657 18 81 223 1 0 0 0 2,303
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 43 195 0 0 0 1 0 13 1 0 0 0 253
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 9 21 17 0 170 0 0 1 0 0 0 0 218
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 2 1 7 235 370 68 0 0 0 0 0 0 683
04925 รพ.สต.หนองโน 0 360 0 653 118 0 0 0 1 0 0 0 1,132
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 6 5 1 8 4 5 3 0 0 0 0 0 32
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 23 401 433 403 202 83 7 39 0 0 0 0 1,591
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 3 10 237 354 4 2 0 0 0 0 0 0 610
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 3,068 195 220 299 0 0 0 0 0 0 0 0 3,782
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 0 0 0 4 14 0 0 0 0 0 0 18
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 127 183 559 403 229 132 209 3 0 0 0 0 1,845