OP/PP Individual Records
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 687 1,857 2,593 2,805 0 0 0 0 0 0 0 0 7,942
04912 รพ.สต.เขวา 410 592 1,221 929 0 0 0 0 0 0 0 0 3,152
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1,380 2,022 2,659 2,150 0 0 0 0 0 0 0 0 8,211
04914 รพ.สต.หนองแวง 768 1,513 2,174 2,715 0 0 0 0 0 0 0 0 7,170
04915 รพ.สต.โคกก่อ 488 822 1,552 855 0 0 0 0 0 0 0 0 3,717
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 249 542 825 694 0 0 0 0 0 0 0 0 2,310
04917 รพ.สต.เกิ้ง 810 2,447 2,302 1,148 0 0 0 0 0 0 0 0 6,707
04918 รพ.สต.หนองจิก 556 474 1,774 1,519 0 0 0 0 0 0 0 0 4,323
04919 รพ.สต.อุปราช 583 640 1,443 591 0 0 0 0 0 0 0 0 3,257
04920 รพ.สต.โนนแต้ 664 666 656 585 0 0 0 0 0 0 0 0 2,571
04921 รพ.สต.ลาด 446 692 1,154 1,767 0 0 0 0 0 0 0 0 4,059
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 481 1,729 979 413 0 0 0 0 0 0 0 0 3,602
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 431 611 682 2,274 0 0 0 0 0 0 0 0 3,998
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 495 304 779 1,539 0 0 0 0 0 0 0 0 3,117
04925 รพ.สต.หนองโน 450 841 1,119 782 0 0 0 0 0 0 0 0 3,192
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 248 312 930 511 0 0 0 0 0 0 0 0 2,001
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 95,234 80,217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175,451
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 518 1,111 1,326 246 0 0 0 0 0 0 0 0 3,201
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 4,228 2,567 852 1,095 0 0 0 0 0 0 0 0 8,742
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 690 660 886 618 0 0 0 0 0 0 0 0 2,854
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 435 695 1,438 491 0 0 0 0 0 0 0 0 3,059
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการฝากครรภ์ ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04913 รพ.สต.ท่าตูม 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04918 รพ.สต.หนองจิก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04921 รพ.สต.ลาด 6 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
04925 รพ.สต.หนองโน 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 425 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 962
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13
04912 รพ.สต.เขวา 14 8 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 41
04913 รพ.สต.ท่าตูม 14 11 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 45
04914 รพ.สต.หนองแวง 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04915 รพ.สต.โคกก่อ 13 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 35
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 3 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 17
04917 รพ.สต.เกิ้ง 6 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
04919 รพ.สต.อุปราช 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
04920 รพ.สต.โนนแต้ 4 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16
04921 รพ.สต.ลาด 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 10 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 32
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 2 11 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 30
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 13 15 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 51
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 112 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 13 16 22 7 0 0 0 0 0 0 0 0 58
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการตรวจหลังคลอด ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
04913 รพ.สต.ท่าตูม 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04915 รพ.สต.โคกก่อ 2 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04919 รพ.สต.อุปราช 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
04921 รพ.สต.ลาด 1 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 149 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 233 61 412 109 0 0 0 0 0 0 0 0 815
04912 รพ.สต.เขวา 56 191 1,276 1,148 0 0 0 0 0 0 0 0 2,671
04913 รพ.สต.ท่าตูม 53 257 950 208 0 0 0 0 0 0 0 0 1,468
04914 รพ.สต.หนองแวง 79 266 749 714 0 0 0 0 0 0 0 0 1,808
04915 รพ.สต.โคกก่อ 105 278 1,011 599 0 0 0 0 0 0 0 0 1,993
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 44 201 539 410 0 0 0 0 0 0 0 0 1,194
04917 รพ.สต.เกิ้ง 28 189 181 301 0 0 0 0 0 0 0 0 699
04918 รพ.สต.หนองจิก 55 213 386 337 0 0 0 0 0 0 0 0 991
04919 รพ.สต.อุปราช 30 117 414 346 0 0 0 0 0 0 0 0 907
04920 รพ.สต.โนนแต้ 28 23 131 40 0 0 0 0 0 0 0 0 222
04921 รพ.สต.ลาด 28 11 333 455 0 0 0 0 0 0 0 0 827
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 231 256 148 0 0 0 0 0 0 0 0 635
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 118 45 392 379 0 0 0 0 0 0 0 0 934
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 8 4 95 269 0 0 0 0 0 0 0 0 376
04925 รพ.สต.หนองโน 42 216 407 273 0 0 0 0 0 0 0 0 938
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 36 24 536 246 1 0 0 0 0 0 0 0 843
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 52,661 33,763 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,432
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 1 223 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 53 62 65 51 0 0 0 0 0 0 0 0 231
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 223 50 288 9 0 0 0 0 0 0 0 0 570
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 0 173 177 0 0 0 0 0 0 0 0 350
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 1 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
04912 รพ.สต.เขวา 10 9 121 36 0 0 0 0 0 0 0 0 176
04913 รพ.สต.ท่าตูม 11 26 76 28 0 0 0 0 0 0 0 0 141
04914 รพ.สต.หนองแวง 6 29 90 132 0 0 0 0 0 0 0 0 257
04915 รพ.สต.โคกก่อ 1 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0 34
04917 รพ.สต.เกิ้ง 30 50 54 58 0 0 0 0 0 0 0 0 192
04918 รพ.สต.หนองจิก 28 22 22 12 0 0 0 0 0 0 0 0 84
04919 รพ.สต.อุปราช 74 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
04920 รพ.สต.โนนแต้ 15 24 31 88 0 0 0 0 0 0 0 0 158
04921 รพ.สต.ลาด 16 21 333 215 0 0 0 0 0 0 0 0 585
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 5 143 9 0 0 0 0 0 0 0 0 157
04925 รพ.สต.หนองโน 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 0 3 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 33
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 106 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 2 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 28 161 37 25 0 0 0 0 0 0 0 0 251
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 22 93 137 60 0 0 0 0 0 0 0 0 312
รายงาน การให้บริการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2565 (แฟ้ม NUTRITION)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 681 1,803 2,502 2,703 0 0 0 0 0 0 0 0 7,689
04912 รพ.สต.เขวา 399 586 1,185 921 0 0 0 0 0 0 0 0 3,091
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1,378 2,014 2,649 2,144 0 0 0 0 0 0 0 0 8,185
04914 รพ.สต.หนองแวง 767 1,590 2,163 2,707 0 0 0 0 0 0 0 0 7,227
04915 รพ.สต.โคกก่อ 49 811 1,532 846 0 0 0 0 0 0 0 0 3,238
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 249 541 823 693 0 0 0 0 0 0 0 0 2,306
04917 รพ.สต.เกิ้ง 1,005 2,413 2,261 1,147 0 0 0 0 0 0 0 0 6,826
04918 รพ.สต.หนองจิก 552 460 1,746 1,507 0 0 0 0 0 0 0 0 4,265
04919 รพ.สต.อุปราช 576 638 1,422 580 0 0 0 0 0 0 0 0 3,216
04920 รพ.สต.โนนแต้ 649 657 1,036 583 0 0 0 0 0 0 0 0 2,925
04921 รพ.สต.ลาด 432 664 1,117 1,732 0 0 0 0 0 0 0 0 3,945
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 481 1,712 980 413 0 0 0 0 0 0 0 0 3,586
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 430 630 683 2,273 0 0 0 0 0 0 0 0 4,016
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 496 304 807 1,618 0 0 0 0 0 0 0 0 3,225
04925 รพ.สต.หนองโน 450 818 1,105 769 0 0 0 0 0 0 0 0 3,142
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 246 319 930 513 0 0 0 0 0 0 0 0 2,008
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 73,111 57,919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131,030
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 489 1,106 1,316 245 0 0 0 0 0 0 0 0 3,156
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 32 24 42 21 0 0 0 0 0 0 0 0 119
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 712 642 945 586 0 0 0 0 0 0 0 0 2,885
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 433 692 1,436 485 0 0 0 0 0 0 0 0 3,046
รายงาน การให้บริการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ 2565 (แฟ้ม SPECIALPP)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 20 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04914 รพ.สต.หนองแวง 32 25 37 14 0 0 0 0 0 0 0 0 108
04915 รพ.สต.โคกก่อ 2 28 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 5 4 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 36
04918 รพ.สต.หนองจิก 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
04919 รพ.สต.อุปราช 20 22 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 60
04920 รพ.สต.โนนแต้ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 10 31 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 17 2 23 15 0 0 0 0 0 0 0 0 57
04925 รพ.สต.หนองโน 16 22 30 17 0 0 0 0 0 0 0 0 85
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการคัดกรองเบาหวานความดัน ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 0 0 2,309 258 0 0 0 0 0 0 0 0 2,567
04912 รพ.สต.เขวา 0 1 459 440 0 0 0 0 0 0 0 0 900
04913 รพ.สต.ท่าตูม 0 161 2,089 61 0 0 0 0 0 0 0 0 2,311
04914 รพ.สต.หนองแวง 0 606 3,427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,033
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 590 778 309 0 0 0 0 0 0 0 0 1,677
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 15 992 858 0 0 0 0 0 0 0 0 1,865
04917 รพ.สต.เกิ้ง 3 1,845 1,228 963 0 0 0 0 0 0 0 0 4,039
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 1 597 1,355 0 0 0 0 0 0 0 0 1,953
04919 รพ.สต.อุปราช 0 1,195 677 94 0 0 0 0 0 0 0 0 1,966
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 0 1,159 1,070 0 0 0 0 0 0 0 0 2,229
04921 รพ.สต.ลาด 0 0 1,706 118 0 0 0 0 0 0 0 0 1,824
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 367 228 159 0 0 0 0 0 0 0 0 754
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 915 521 920 37 0 0 0 0 0 0 0 0 2,393
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 0 775 633 0 0 0 0 0 0 0 0 1,408
04925 รพ.สต.หนองโน 0 33 1,574 630 0 0 0 0 0 0 0 0 2,237
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 0 0 528 178 0 0 0 0 0 0 0 0 706
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 52 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 811
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 0 441 1,609 28 0 0 0 0 0 0 0 0 2,078
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 668 1,488 1,099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,255
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 0 146 567 0 0 0 0 0 0 0 0 713
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 115
รายงาน การให้บริการเชิงรุก ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
04912 รพ.สต.เขวา 10 9 121 36 0 0 0 0 0 0 0 0 176
04913 รพ.สต.ท่าตูม 561 702 1,017 262 0 0 0 0 0 0 0 0 2,542
04914 รพ.สต.หนองแวง 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 6 15 64 0 0 0 0 0 0 0 0 85
04917 รพ.สต.เกิ้ง 67 141 318 207 0 0 0 0 0 0 0 0 733
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 0 1,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,496
04919 รพ.สต.อุปราช 44 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
04921 รพ.สต.ลาด 0 0 425 624 0 0 0 0 0 0 0 0 1,049
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 9 21 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 2 0 5 196 0 0 0 0 0 0 0 0 203
04925 รพ.สต.หนองโน 0 360 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 363
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 23 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 0 0 234 85 0 0 0 0 0 0 0 0 319
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 3,068 195 220 289 0 0 0 0 0 0 0 0 3,772
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 127 183 67 11 0 0 0 0 0 0 0 0 388