OP/PP Individual Records
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 709 706 1,800 786 1,360 2,442 2,720 938 707 1,752 166 0 14,086
04912 รพ.สต.เขวา 1,002 990 1,903 1,331 890 2,895 1,056 649 862 1,425 174 0 13,177
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1,699 1,484 1,373 1,804 1,369 4,314 1,631 1,579 0 0 0 0 15,253
04914 รพ.สต.หนองแวง 1,406 1,765 1,946 1,685 2,168 3,574 943 976 1,144 1,060 0 0 16,667
04915 รพ.สต.โคกก่อ 874 1,056 848 1,685 1,742 2,221 752 971 1,286 2,182 617 0 14,234
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 479 328 507 379 950 1,270 978 517 458 699 77 0 6,642
04917 รพ.สต.เกิ้ง 958 1,043 1,072 1,071 1,130 3,157 585 833 1,217 0 111 0 11,177
04918 รพ.สต.หนองจิก 1,060 883 930 1,080 827 875 890 743 421 0 0 0 7,709
04919 รพ.สต.อุปราช 811 728 859 1,004 1,093 2,280 753 621 459 0 0 0 8,608
04920 รพ.สต.โนนแต้ 992 1,113 959 1,694 1,951 1,658 1,216 1,741 1,538 1,378 396 0 14,636
04921 รพ.สต.ลาด 939 944 1,654 1,565 1,009 2,789 1,756 777 955 1,005 714 0 14,107
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 800 908 836 831 888 1,100 148 1,036 1,246 885 190 0 8,868
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 803 706 698 760 978 2,239 1,146 1,248 909 696 0 0 10,183
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 1,023 685 724 1,779 862 1,100 814 626 366 777 262 0 9,018
04925 รพ.สต.หนองโน 915 852 933 987 1,448 2,599 1,250 1,253 1,450 1,217 145 0 13,049
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 762 671 620 688 699 888 584 748 693 786 519 0 7,658
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 45,727 46,508 42,722 48,126 45,476 53,973 46,076 50,625 51,294 0 0 0 430,527
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 781 470 522 544 807 1,708 1,012 660 65 0 0 0 6,569
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 378 577 486 425 390 1,050 1,440 972 1,432 0 0 0 7,150
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 2,890 5,942 4,775 2,012 3,242 5,516 4,542 3,293 9,278 1,490 398 0 43,378
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1,538 6,736 1,669 3,153 4,775 5,342 7,330 1,248 4,489 1,123 0 0 37,403
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 693 833 1,164 5,955 5,076 3,263 1,373 767 267 0 0 0 19,391
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการฝากครรภ์ ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
04914 รพ.สต.หนองแวง 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04917 รพ.สต.เกิ้ง 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
04919 รพ.สต.อุปราช 3 1 3 1 3 2 0 1 0 0 0 0 14
04920 รพ.สต.โนนแต้ 3 4 5 1 0 0 1 2 1 0 0 0 17
04921 รพ.สต.ลาด 5 5 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 18
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 664 647 564 651 659 662 571 677 565 5 1 0 5,666
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 2 9 0 4 5 2 2 4 2 3 1 0 34
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 7 6 5 4 6 2 4 8 3 6 2 0 53
04912 รพ.สต.เขวา 21 21 21 13 14 20 14 17 20 10 4 0 175
04913 รพ.สต.ท่าตูม 16 20 17 15 8 14 11 22 0 0 0 0 123
04914 รพ.สต.หนองแวง 16 4 8 5 3 16 7 4 15 6 0 0 84
04915 รพ.สต.โคกก่อ 21 15 10 21 12 17 16 21 18 18 3 0 172
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 6 9 6 7 11 7 2 7 7 5 5 0 72
04917 รพ.สต.เกิ้ง 12 8 5 12 9 3 4 0 0 0 0 0 53
04918 รพ.สต.หนองจิก 4 10 8 11 8 8 2 3 1 0 0 0 55
04919 รพ.สต.อุปราช 7 5 11 4 2 3 2 4 3 0 0 0 41
04920 รพ.สต.โนนแต้ 20 13 12 10 11 10 11 14 13 6 1 0 121
04921 รพ.สต.ลาด 8 13 20 12 10 15 5 17 10 8 6 0 124
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 13 14 9 16 9 14 2 14 11 12 5 0 119
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 15 23 21 18 13 21 14 22 20 5 0 0 172
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 20 9 10 15 11 12 9 16 5 8 3 0 118
04925 รพ.สต.หนองโน 15 18 9 15 11 16 11 24 15 12 3 0 149
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 26
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 166 156 129 150 123 140 119 111 145 0 0 0 1,239
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 13 8 6 10 6 6 13 7 1 0 0 0 70
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 1 2 2 3 9 1 1 2 4 0 0 0 25
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 7
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 2 3 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 12
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการตรวจหลังคลอด ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 6 23 21 25 17 18 3 3 2 0 0 0 118
04912 รพ.สต.เขวา 3 16 15 8 15 14 7 3 4 2 2 0 89
04913 รพ.สต.ท่าตูม 9 7 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 27
04914 รพ.สต.หนองแวง 9 10 15 14 11 4 0 0 5 1 0 0 69
04915 รพ.สต.โคกก่อ 21 28 14 11 9 8 5 2 0 0 0 0 98
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 2 3 9 6 4 9 7 2 0 0 42
04917 รพ.สต.เกิ้ง 16 17 13 7 7 8 7 7 1 0 0 0 83
04918 รพ.สต.หนองจิก 2 5 8 9 6 0 0 0 0 0 0 0 30
04919 รพ.สต.อุปราช 3 7 12 15 3 1 7 9 1 0 0 0 58
04920 รพ.สต.โนนแต้ 6 13 19 21 16 6 5 3 6 0 2 0 97
04921 รพ.สต.ลาด 7 4 6 9 7 8 2 0 2 4 0 0 49
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 3 1 5 7 4 4 0 0 3 0 0 0 27
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 9 6 5 8 5 3 0 4 0 0 0 0 40
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 11 9 18 6 7 4 0 0 0 1 0 0 56
04925 รพ.สต.หนองโน 6 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 14
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 4 8 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 19
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 2 12 4 18 12 6 4 9 2 6 2 0 77
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 27 21 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 62
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 10 12 8 14 8 2 8 5 11 3 0 0 81
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 1 6 12 18 8 4 1 1 0 0 0 52
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 66 46 70 48 89 55 51 47 50 371 19 0 912
04912 รพ.สต.เขวา 7 43 33 49 53 52 39 40 6 141 0 1 464
04913 รพ.สต.ท่าตูม 38 23 45 42 62 34 30 41 0 0 0 0 315
04914 รพ.สต.หนองแวง 82 68 100 72 65 70 61 82 83 82 0 0 765
04915 รพ.สต.โคกก่อ 70 87 68 78 100 89 55 58 64 549 28 0 1,246
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 44 34 33 48 44 40 38 45 44 29 0 0 399
04917 รพ.สต.เกิ้ง 30 47 16 30 28 54 23 34 1 0 0 0 263
04918 รพ.สต.หนองจิก 73 68 66 62 83 58 58 41 5 0 0 0 514
04919 รพ.สต.อุปราช 37 28 39 22 31 56 42 37 16 0 0 0 308
04920 รพ.สต.โนนแต้ 63 71 87 66 104 60 84 52 75 82 28 0 772
04921 รพ.สต.ลาด 32 24 42 40 32 23 30 25 20 22 0 0 290
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 12 19 18 14 16 41 0 5 17 14 0 0 156
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 61 29 48 25 40 62 24 34 35 130 0 0 488
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 28 25 38 22 45 28 40 26 37 153 0 0 442
04925 รพ.สต.หนองโน 27 25 44 46 61 64 47 48 37 282 0 0 681
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 60 58 30 16 44 63 19 64 57 35 0 0 446
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 1,124 888 817 954 812 1,315 1,197 1,242 1,115 3 1 0 9,468
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 57 39 53 45 50 48 48 30 0 0 0 0 370
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 37 73 20 24 14 9 3 4 11 10 0 0 205
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 231 114 54 51 56 343 41 61 1,586 245 61 0 2,843
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 87 49 53 82 249 49 45 65 48 454 0 0 1,181
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 15 77 24 37 663 895 89 185 172 333 9 0 2,499
04912 รพ.สต.เขวา 16 49 237 42 138 805 53 39 1 32 68 0 1,480
04913 รพ.สต.ท่าตูม 97 44 64 38 62 187 222 70 0 0 0 0 784
04914 รพ.สต.หนองแวง 16 63 201 140 391 260 263 125 174 82 0 0 1,715
04915 รพ.สต.โคกก่อ 72 236 60 163 355 398 75 64 159 504 3 0 2,089
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 19 20 16 29 39 77 32 20 21 18 5 0 296
04917 รพ.สต.เกิ้ง 62 270 205 181 133 192 158 214 41 0 18 0 1,474
04918 รพ.สต.หนองจิก 44 71 51 224 62 79 295 309 133 0 0 0 1,268
04919 รพ.สต.อุปราช 0 50 39 9 13 116 57 55 0 0 0 0 339
04920 รพ.สต.โนนแต้ 73 73 58 127 254 206 315 460 158 283 25 0 2,032
04921 รพ.สต.ลาด 260 94 124 227 198 194 177 71 233 145 50 0 1,773
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 0 0 0 3 0 0 62 0 22 0 0 87
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 101 186 60 118 21 148 60 55 122 293 0 0 1,164
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 71 39 36 31 15 101 26 36 31 158 15 0 559
04925 รพ.สต.หนองโน 90 70 59 69 136 130 101 37 53 96 1 0 842
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 27 2 23 22 25 84 28 28 20 23 14 0 296
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 293 254 79 357 463 325 259 539 125 0 0 0 2,694
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 0 0 18 29 166 201 95 37 0 0 0 0 546
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 8 86 53 0 0 0 0 2 0 4 0 0 153
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 88 28 17 150 85 341 48 70 3,500 27 7 0 4,361
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 496 859 86 91 88 560 178 218 103 112 0 0 2,791
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 178 210 130 188 137 184 115 161 46 0 0 0 1,349
รายงาน การให้บริการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2561 (แฟ้ม NUTRITION)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 141 356 21 7 17 14 11 13 15 1,414 162 0 2,171
04912 รพ.สต.เขวา 292 32 8 140 25 10 10 8 0 295 0 0 820
04913 รพ.สต.ท่าตูม 247 2 297 252 11 8 249 10 0 0 0 0 1,076
04914 รพ.สต.หนองแวง 29 547 202 432 28 60 37 32 469 1,195 0 0 3,031
04915 รพ.สต.โคกก่อ 210 22 22 25 19 20 10 13 81 438 10 0 870
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 108 22 246 21 22 20 60 27 25 388 6 0 945
04917 รพ.สต.เกิ้ง 86 45 79 354 16 18 5 8 0 0 0 0 611
04918 รพ.สต.หนองจิก 337 8 290 235 10 0 22 9 0 0 0 0 911
04919 รพ.สต.อุปราช 54 6 220 69 7 26 196 21 24 0 0 0 623
04920 รพ.สต.โนนแต้ 39 287 142 38 41 75 54 40 259 157 14 0 1,146
04921 รพ.สต.ลาด 18 13 199 19 35 9 18 13 226 17 31 0 598
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 13 0 96 13 0 18 0 8 0 131 0 0 279
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 119 4 0 347 0 0 78 0 317 11 0 0 876
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 158 11 11 140 10 4 38 4 39 94 3 0 512
04925 รพ.สต.หนองโน 15 3 6 345 8 29 56 12 9 182 1 0 666
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 90 28 16 7 8 29 43 106 33 173 0 0 533
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 30,731 31,778 28,893 32,481 30,138 33,767 28,827 33,412 33,901 0 0 0 283,928
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 208 11 205 16 6 13 13 6 0 0 0 0 478
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 9 8 14 10 8 7 4 1 16 22 0 0 99
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 205 5,090 3,371 43 223 43 31 39 5,403 35 647 0 15,130
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 231 5,154 819 47 62 187 28 163 4,605 1,116 0 0 12,412
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 0 132 800 0 29 0 0 0 0 0 0 961
รายงาน การให้บริการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ 2561 (แฟ้ม SPECIALPP)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 25 41 36 25 20 29 13 0 14 29 1 0 233
04912 รพ.สต.เขวา 20 15 29 25 27 18 5 11 2 24 0 0 176
04913 รพ.สต.ท่าตูม 11 5 7 3 4 20 19 1 0 0 0 0 70
04914 รพ.สต.หนองแวง 43 69 54 41 46 40 32 29 32 16 0 0 402
04915 รพ.สต.โคกก่อ 19 33 26 32 28 36 27 21 45 33 0 0 300
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 23 20 24 18 22 19 15 25 21 10 0 0 197
04917 รพ.สต.เกิ้ง 11 14 19 11 9 6 6 8 0 0 0 0 84
04918 รพ.สต.หนองจิก 16 20 29 36 33 32 23 0 0 0 0 0 189
04919 รพ.สต.อุปราช 18 38 17 21 21 27 10 16 1 0 0 0 169
04920 รพ.สต.โนนแต้ 24 75 47 43 48 29 23 37 40 37 3 0 406
04921 รพ.สต.ลาด 12 8 12 16 13 11 9 8 18 23 2 0 132
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 5 10 6 2 5 0 0 0 4 15 0 0 47
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 9 13 19 19 17 31 23 0 11 11 0 0 153
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 10 21 18 15 24 24 14 15 13 33 4 0 191
04925 รพ.สต.หนองโน 13 10 14 9 20 12 27 7 0 6 0 0 118
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 33 32 30 21 17 34 60 40 19 20 1 0 307
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 10 9 19 25 29 36 21 18 0 0 0 0 167
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 0 0 0 1 1 14 0 3 0 0 0 19
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 27 16 29 28 16 34 17 38 20 41 4 0 270
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 16 22 11 38 62 56 73 13 26 19 0 0 336
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 14
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการคัดกรองเบาหวานความดัน ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 0 0 900 1,506 263 155 0 0 0 0 0 0 2,824
04912 รพ.สต.เขวา 0 0 1,795 302 335 174 0 0 0 0 0 0 2,606
04913 รพ.สต.ท่าตูม 0 0 295 1,982 0 275 0 0 0 0 0 0 2,552
04914 รพ.สต.หนองแวง 0 1 255 1,329 690 1,720 0 0 0 0 0 0 3,995
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 0 0 215 1,749 394 0 0 0 0 0 0 2,358
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 0 442 1,285 3 0 0 0 0 0 0 1,730
04917 รพ.สต.เกิ้ง 0 0 0 671 1,245 1,240 0 0 0 0 0 0 3,156
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 0 1,839 470 11 764 0 0 0 0 0 0 3,084
04919 รพ.สต.อุปราช 0 2 752 1,403 44 8 0 0 0 0 0 0 2,209
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 0 870 1,120 751 953 0 0 0 0 0 0 3,694
04921 รพ.สต.ลาด 0 814 800 252 0 14 0 0 33 0 0 0 1,913
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 202 213 295 42 144 4 0 0 0 0 0 900
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 0 1 62 999 751 237 1 0 0 0 0 0 2,051
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 649 642 219 0 0 0 0 0 0 0 0 1,510
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 8 711 264 1,082 0 0 0 0 0 0 2,065
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 0 0 118 1,766 238 1 0 0 0 1 0 0 2,124
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 260 675 1,130 866 783 1,003 549 714 1,388 0 0 0 7,368
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 0 20 141 656 574 790 0 0 0 0 0 0 2,181
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 0 0 0 3,206 741 23 0 0 0 0 0 3,970
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 1,603 180 864 964 723 748 0 0 0 0 0 0 5,082
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 2 0 592 1,978 1,756 494 2 0 0 0 0 0 4,824
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 22 0 0 2,291 6 9 1 6 0 0 0 0 2,335
รายงาน การให้บริการเชิงรุก ปีงบประมาณ 2561
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 8 92 67 338 516 772 3 4 2 0 1 0 1,803
04912 รพ.สต.เขวา 20 67 308 86 149 1,630 60 51 1 31 67 0 2,470
04913 รพ.สต.ท่าตูม 608 643 545 430 455 809 376 379 0 0 0 0 4,245
04914 รพ.สต.หนองแวง 165 203 381 201 177 245 23 8 24 201 0 0 1,628
04915 รพ.สต.โคกก่อ 11 124 68 485 575 1,037 8 0 5 5 12 0 2,330
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 4 6 19 30 823 481 2 6 6 0 0 0 1,377
04917 รพ.สต.เกิ้ง 383 1,379 1,525 1,435 897 1,573 477 1,126 264 0 121 0 9,180
04918 รพ.สต.หนองจิก 277 46 65 688 506 625 6 80 174 0 0 0 2,467
04919 รพ.สต.อุปราช 217 101 93 42 36 212 124 122 1 0 0 0 948
04920 รพ.สต.โนนแต้ 20 22 46 181 205 82 139 1 14 0 0 0 710
04921 รพ.สต.ลาด 0 272 322 52 8 629 654 30 0 4 0 0 1,971
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 8 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 17
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 172 167 84 113 454 1,058 48 109 14 0 0 0 2,219
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 29 15 29 268 79 92 69 29 25 3 121 0 759
04925 รพ.สต.หนองโน 62 50 58 32 500 989 258 36 133 0 2 0 2,120
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 28 34 20 1 6 3 1 7 0 0 0 0 100
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 162 198 322 201 356 226 120 265 173 0 0 0 2,023
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 55 39 13 16 35 91 2 0 3 0 0 0 254
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 5 10 6 6 15 2,396 378 677 1,565 0 0 0 5,058
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 458 578 251 682 2,685 2,969 580 173 300 86 12 0 8,774
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 2 46 36 59 1,140 793 4 20 1 0 0 0 2,101
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 49 871 2,849 4,826 2,516 882 65 5 0 0 0 12,063