OP/PP Individual Records
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 687 1,864 2,658 3,967 1,371 1,045 633 446 0 0 0 0 12,671
04912 รพ.สต.เขวา 432 594 1,224 1,279 1,479 876 616 504 0 0 0 0 7,004
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1,448 2,162 2,804 3,135 3,117 2,452 1,625 182 0 0 0 0 16,925
04914 รพ.สต.หนองแวง 799 1,565 2,280 4,346 2,347 2,401 1,173 366 0 0 0 0 15,277
04915 รพ.สต.โคกก่อ 546 834 1,768 3,028 1,548 2,692 801 0 0 0 0 0 11,217
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 266 651 850 1,012 1,513 1,791 1,171 615 0 0 0 0 7,869
04917 รพ.สต.เกิ้ง 847 2,478 2,326 3,614 654 979 415 314 0 0 0 0 11,627
04918 รพ.สต.หนองจิก 566 543 1,809 2,952 2,433 1,619 731 393 0 0 0 0 11,046
04919 รพ.สต.อุปราช 594 924 2,140 2,929 4,453 1,536 648 240 0 0 0 0 13,464
04920 รพ.สต.โนนแต้ 664 666 656 1,227 1,741 1,595 1,069 1,171 0 0 0 0 8,789
04921 รพ.สต.ลาด 551 756 1,221 2,317 1,952 949 584 0 0 0 0 0 8,330
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 529 1,878 1,076 1,423 880 1,357 1,050 544 0 0 0 0 8,737
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 431 1,185 689 4,101 4,452 621 479 163 0 0 0 0 12,121
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 495 327 781 1,892 2,129 3,171 417 0 0 0 0 0 9,212
04925 รพ.สต.หนองโน 454 850 1,126 1,597 2,660 947 690 410 0 0 0 0 8,734
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 308 340 990 924 1,130 1,130 631 279 0 0 0 0 5,732
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 95,234 80,217 79,278 68,206 70,981 79,020 10 0 0 0 0 0 472,946
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 541 1,135 1,403 1,184 1,205 1,046 578 446 0 0 0 0 7,538
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 4,228 2,567 852 1,146 0 0 0 0 0 0 0 0 8,793
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 705 709 926 742 0 1,992 1,020 57 0 0 0 0 6,151
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 435 695 1,604 1,076 569 0 0 0 0 0 0 0 4,379
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการฝากครรภ์ ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04913 รพ.สต.ท่าตูม 4 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 20
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
04918 รพ.สต.หนองจิก 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04921 รพ.สต.ลาด 6 6 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 20
04925 รพ.สต.หนองโน 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 444 552 514 506 499 545 2 0 0 0 0 0 3,062
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 4 3 4 2 4 3 6 1 0 0 0 0 27
04912 รพ.สต.เขวา 15 8 15 10 10 15 8 3 0 0 0 0 84
04913 รพ.สต.ท่าตูม 14 11 13 9 8 9 15 2 0 0 0 0 81
04914 รพ.สต.หนองแวง 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04915 รพ.สต.โคกก่อ 13 10 10 10 7 13 11 0 0 0 0 0 74
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 3 7 3 7 3 2 7 1 0 0 0 0 33
04917 รพ.สต.เกิ้ง 6 5 6 5 3 3 3 1 0 0 0 0 32
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 4 1 0 4 4 3 2 0 0 0 0 18
04919 รพ.สต.อุปราช 3 2 3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 15
04920 รพ.สต.โนนแต้ 4 1 10 2 3 14 8 6 0 0 0 0 48
04921 รพ.สต.ลาด 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 10 7 8 16 6 14 6 6 0 0 0 0 73
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 2 11 12 10 6 11 4 8 0 0 0 0 64
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 13 15 15 11 20 15 9 0 0 0 0 0 98
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 112 103 136 110 113 113 0 0 0 0 0 0 687
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 2 7 6 6 7 7 9 3 0 0 0 0 47
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 13 16 22 11 8 0 0 0 0 0 0 0 70
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการตรวจหลังคลอด ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 3 7 5 0 3 6 3 0 0 0 0 0 27
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
04914 รพ.สต.หนองแวง 16 8 5 6 2 7 6 1 0 0 0 0 51
04915 รพ.สต.โคกก่อ 8 7 9 6 3 4 5 0 0 0 0 0 42
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 6 5 15 5 0 0 1 0 0 0 0 0 32
04918 รพ.สต.หนองจิก 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
04919 รพ.สต.อุปราช 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
04921 รพ.สต.ลาด 5 3 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 28
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 5 5 8 5 1 1 1 0 0 0 0 0 26
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 2 1 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 17
04925 รพ.สต.หนองโน 3 9 4 8 5 4 0 0 0 0 0 0 33
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 147 168 183 124 112 133 0 0 0 0 0 0 867
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 1 6 2 9 4 2 0 0 0 0 0 0 24
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 233 61 418 290 679 313 228 173 0 0 0 0 2,395
04912 รพ.สต.เขวา 57 192 1,281 1,232 826 408 255 284 0 0 0 0 4,535
04913 รพ.สต.ท่าตูม 53 258 951 324 726 268 166 10 0 0 0 0 2,756
04914 รพ.สต.หนองแวง 80 266 757 828 1,320 481 364 128 0 0 0 0 4,224
04915 รพ.สต.โคกก่อ 105 278 1,011 1,323 794 365 350 0 0 0 0 0 4,226
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 44 201 540 490 479 374 263 80 0 0 0 0 2,471
04917 รพ.สต.เกิ้ง 28 189 182 402 340 627 170 162 0 0 0 0 2,100
04918 รพ.สต.หนองจิก 55 213 391 338 1,109 366 153 252 0 0 0 0 2,877
04919 รพ.สต.อุปราช 30 118 414 358 619 308 119 84 0 0 0 0 2,050
04920 รพ.สต.โนนแต้ 32 23 138 627 805 725 301 133 0 0 0 0 2,784
04921 รพ.สต.ลาด 29 11 334 502 390 395 260 0 0 0 0 0 1,921
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 13 262 309 734 311 318 216 6 0 0 0 0 2,169
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 118 45 392 608 647 334 212 76 0 0 0 0 2,432
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 28 17 95 393 729 282 30 0 0 0 0 0 1,574
04925 รพ.สต.หนองโน 42 217 410 448 996 427 158 115 0 0 0 0 2,813
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 65 24 556 441 724 382 165 160 0 0 0 0 2,517
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 52,684 33,781 30,934 16,026 12,176 5,914 3 0 0 0 0 0 151,518
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 64 223 141 135 428 181 101 152 0 0 0 0 1,425
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 53 62 65 51 0 0 0 0 0 0 0 0 231
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 227 67 293 47 9 302 136 0 0 0 0 0 1,081
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 0 173 208 0 0 0 0 0 0 0 0 381
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 1 3 8 2 168 92 1 93 0 0 0 0 368
04912 รพ.สต.เขวา 10 9 120 158 328 32 38 0 0 0 0 0 695
04913 รพ.สต.ท่าตูม 11 26 76 39 116 36 41 43 0 0 0 0 388
04914 รพ.สต.หนองแวง 21 41 90 216 147 177 140 43 0 0 0 0 875
04915 รพ.สต.โคกก่อ 29 30 4 2 76 0 10 0 0 0 0 0 151
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 19 14 175 152 0 10 0 0 0 0 370
04917 รพ.สต.เกิ้ง 30 50 54 154 15 34 24 2 0 0 0 0 363
04918 รพ.สต.หนองจิก 28 22 22 13 19 35 37 8 0 0 0 0 184
04919 รพ.สต.อุปราช 78 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
04920 รพ.สต.โนนแต้ 15 24 31 134 459 346 11 13 0 0 0 0 1,033
04921 รพ.สต.ลาด 16 21 336 311 234 8 6 0 0 0 0 0 932
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 0 9 8 1 0 1 5 8 0 0 0 0 32
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 5 143 58 208 37 0 0 0 0 0 0 451
04925 รพ.สต.หนองโน 0 145 0 112 18 0 0 0 0 0 0 0 275
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 0 3 18 31 13 201 13 16 0 0 0 0 295
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 106 81 101 113 108 99 0 0 0 0 0 0 608
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 2 4 11 41 0 0 1 5 0 0 0 0 64
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 28 161 37 25 0 0 0 0 0 0 0 0 251
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 22 93 137 130 9 0 0 0 0 0 0 0 391
รายงาน การให้บริการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2565 (แฟ้ม NUTRITION)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 681 1,808 2,557 3,839 1,354 1,038 625 442 0 0 0 0 12,344
04912 รพ.สต.เขวา 421 588 1,187 1,263 1,462 864 603 500 0 0 0 0 6,888
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1,447 2,152 2,856 3,129 3,097 2,437 1,623 182 0 0 0 0 16,923
04914 รพ.สต.หนองแวง 795 1,644 2,267 4,323 2,353 2,404 1,170 365 0 0 0 0 15,321
04915 รพ.สต.โคกก่อ 560 820 1,849 3,179 1,540 2,670 793 0 0 0 0 0 11,411
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 259 642 839 1,074 1,538 1,806 1,169 615 0 0 0 0 7,942
04917 รพ.สต.เกิ้ง 1,041 2,443 2,286 3,604 651 978 415 312 0 0 0 0 11,730
04918 รพ.สต.หนองจิก 561 526 1,781 2,907 2,399 1,617 722 407 0 0 0 0 10,920
04919 รพ.สต.อุปราช 586 922 2,302 2,871 4,339 1,527 645 240 0 0 0 0 13,432
04920 รพ.สต.โนนแต้ 649 657 1,036 1,210 1,724 1,585 1,048 1,152 0 0 0 0 9,061
04921 รพ.สต.ลาด 487 817 1,187 2,378 1,904 945 712 0 0 0 0 0 8,430
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 528 1,858 1,105 1,421 878 1,353 1,044 544 0 0 0 0 8,731
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 430 1,204 690 4,088 4,426 614 485 163 0 0 0 0 12,100
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 496 327 809 2,042 2,147 3,153 462 0 0 0 0 0 9,436
04925 รพ.สต.หนองโน 452 819 1,107 1,555 2,608 1,018 685 410 0 0 0 0 8,654
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 304 347 989 917 1,128 1,119 615 278 0 0 0 0 5,697
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 73,111 57,919 54,920 41,759 39,221 42,411 0 0 0 0 0 0 309,341
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 542 1,130 1,485 1,177 1,205 1,046 578 540 0 0 0 0 7,703
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 32 24 42 22 0 0 0 0 0 0 0 0 120
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 726 693 986 706 0 1,882 948 56 0 0 0 0 5,997
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 433 692 1,599 1,067 568 0 0 0 0 0 0 0 4,359
รายงาน การให้บริการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ 2565 (แฟ้ม SPECIALPP)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 20 23 13 0 19 21 0 0 0 0 0 0 96
04912 รพ.สต.เขวา 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
04913 รพ.สต.ท่าตูม 27 28 42 17 2 0 0 0 0 0 0 0 116
04914 รพ.สต.หนองแวง 32 25 37 22 12 45 21 0 0 0 0 0 194
04915 รพ.สต.โคกก่อ 23 28 34 31 25 12 16 0 0 0 0 0 169
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 15 27 18 29 20 17 10 0 0 0 0 0 136
04917 รพ.สต.เกิ้ง 35 31 24 30 5 26 18 5 0 0 0 0 174
04918 รพ.สต.หนองจิก 35 25 28 35 35 38 28 0 0 0 0 0 224
04919 รพ.สต.อุปราช 21 22 16 24 18 22 13 2 0 0 0 0 138
04920 รพ.สต.โนนแต้ 7 0 0 0 0 18 15 0 0 0 0 0 40
04921 รพ.สต.ลาด 7 5 9 20 19 30 12 0 0 0 0 0 102
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 17 7 10 46 11 2 35 23 0 0 0 0 151
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 10 36 14 21 13 9 22 0 0 0 0 0 125
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 17 14 23 15 21 13 0 0 0 0 0 0 103
04925 รพ.สต.หนองโน 17 22 30 24 12 28 24 0 0 0 0 0 157
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 15 23 23 14 13 17 13 0 0 0 0 0 118
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 24 18 11 15 7 26 22 0 0 0 0 0 123
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 11 35 28 27 0 20 6 0 0 0 0 0 127
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการคัดกรองเบาหวานความดัน ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 0 0 2,310 258 0 0 0 0 0 0 0 0 2,568
04912 รพ.สต.เขวา 0 1 731 1,979 151 29 53 36 0 0 0 0 2,980
04913 รพ.สต.ท่าตูม 1 161 2,089 61 0 0 0 0 0 0 0 0 2,312
04914 รพ.สต.หนองแวง 0 606 3,427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,033
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 590 778 642 203 0 0 0 0 0 0 0 2,213
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 15 992 865 0 0 0 0 0 0 0 0 1,872
04917 รพ.สต.เกิ้ง 3 1,845 1,228 963 0 0 0 0 0 0 0 0 4,039
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 1 597 1,595 982 10 0 0 0 0 0 0 3,185
04919 รพ.สต.อุปราช 0 1,195 677 94 0 0 0 0 0 0 0 0 1,966
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 0 1,159 1,735 527 526 2 34 0 0 0 0 3,983
04921 รพ.สต.ลาด 0 0 1,706 118 0 0 0 0 0 0 0 0 1,824
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 0 367 228 416 0 0 0 0 0 0 0 0 1,011
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 915 521 920 37 0 0 0 0 0 0 0 0 2,393
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 0 775 668 0 0 0 0 0 0 0 0 1,443
04925 รพ.สต.หนองโน 0 33 1,584 631 0 0 0 0 0 0 0 0 2,248
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 0 0 528 178 0 0 112 327 0 0 0 0 1,145
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 52 759 735 801 703 802 0 0 0 0 0 0 3,852
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 0 441 1,608 28 0 0 0 0 0 0 0 0 2,077
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 668 1,488 1,099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,255
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 0 146 915 0 0 0 0 0 0 0 0 1,061
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 0 0 155 63 0 0 0 0 0 0 0 218
รายงาน การให้บริการเชิงรุก ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 3 5 4 2 6 312 66 277 0 0 0 0 675
04912 รพ.สต.เขวา 10 9 121 157 327 32 38 0 0 0 0 0 694
04913 รพ.สต.ท่าตูม 563 702 1,024 828 1,104 770 673 112 0 0 0 0 5,776
04914 รพ.สต.หนองแวง 17 6 5 6 2 8 6 1 0 0 0 0 51
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 6 15 65 166 0 138 0 0 0 0 0 390
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
04917 รพ.สต.เกิ้ง 67 141 318 1,926 45 67 76 3 0 0 0 0 2,643
04918 รพ.สต.หนองจิก 6 6 1,497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,509
04919 รพ.สต.อุปราช 51 1 16 45 363 499 2 0 0 0 0 0 977
04921 รพ.สต.ลาด 0 0 427 896 657 8 3 0 0 0 0 0 1,991
04922 รพ.สต.บุ่งคล้า 43 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 9 21 17 0 170 0 0 0 0 0 0 0 217
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 2 1 7 235 370 68 0 0 0 0 0 0 683
04925 รพ.สต.หนองโน 0 360 0 653 118 0 0 0 0 0 0 0 1,131
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 23 401 433 403 202 83 0 0 0 0 0 0 1,545
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 3 10 237 354 4 2 0 0 0 0 0 0 610
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 3,068 195 220 299 0 0 0 0 0 0 0 0 3,782
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 127 183 506 403 9 0 0 0 0 0 0 0 1,228